Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Административни услуги

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Уникален идентификатор Наименование на административната услуга
2  Предоставяне на достъп до обществена информация
306 Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
342 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности
343 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземни води
518 Одобряване на проект за консервация и ликвидация на водовземни съоръжения за подземни води
519 Издаване на разрешително за поддържане проводимостта на некоригирани речни корита
520 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни води
720 Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти
928 Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води
929 Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост
1138 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води
1139 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти
1140 Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения
1383 Издаване на разрешително за водовземане от подземни води
1384 Издаване на становища за изменение на устройствени планове на населени места
1416 Издаване на становище за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с Плана за управление на речния басейн и Плана за управление на риска от наводнения
1610 Изготвяне на справка – ползване на данни от специализираните водностопански карти и регистри
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2164 Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води
2285 Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за екологична оценка
2432 Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода
2525 Издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект
2541 Издаване на решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект