Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща” в неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 68789.550.9 по кадастралната карта на гр. Дупница

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща” в неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 68789.550.9 по кадастралната карта на гр. Дупница, местност „Валого”, община Дупница ” с възложител С. Н…/П-01-83-1