Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-6/18.04.2023 г. на БДЗБР, подадено от упълномощено от кмета на Община Банско лице за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-6/18.04.2023 г. на БДЗБР, подадено от упълномощено от кмета на Община Банско лице за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…../РР-07-6 -9-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-07-6-9-ПИСМО