Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Подробен устройствен план (ПУП) – плана за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04217.315.54, местност Брезово по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица

„Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Подробен устройствен план (ПУП) – плана за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04217.315.54, местност Брезово по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване и Инвестиционен проект за жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04217.315.54, местност Брезово по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград“ с възложител Димитрина Обри…/П-01-146-1