Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обществени консултации ПУРБ

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА


Проектът на План за управление на речните басейни за Западнобеломорски район и програмата от мерки са публикувани за консултация с обществеността в периода 30.03.2024 г. до 30.09.2024 г. като последен етап от актуализация на Плана за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г.

Планът за управление на речните басейни е стратегически документ за постигане и поддържане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води и на свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите.
Информацията за проекта на ПУРБ за Западнобеломорски район е публикувана на интернет страница на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и на интернет страницата на МОСВ – тук:
Очакваме активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост по време на консултациите и при прилагане на мерките. Получените по време на консултациите становища и предложения ще бъдат взети предвид при финализирането на програмите от мерки и ПУРБ.
Становища, предложения, препоръки и коментари по публикуваните проекти на ПУРБ може да изпращате по предпочитан от вас начин до:
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“
гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
или на e-mail – bdblg@wabd.bg

МОСВ
гр. София, 1000, бул.„Княгиня Мария Луиза“ № 22
или на e-mail: RBMPconsultation@moew.government.bg

Очакваме Вашето активно участие!


Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” уведомява обществеността и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени срещи, както следва:

• 21 май 2024 г., /вторник/, от 10:00 ч., в град Перник, зала „Панорама“!
Адрес: Община Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ 1, (Център) повече тук.

• 23 май 2024 г., /четвъртък/, от 10:30 ч., в град Гоце Делчев, в зала на общински съвет на Общинска администрация на гр. Гоце Делчев!
Адрес: ул. „Царица Йоанна“ №2, Община Гоце Делчев,(Център) повече тук.

• 31 май 2024 г., /петък/, от 10:00 ч., в град Сандански , в залата на Общинска администрация на гр. Сандански!
Адрес: ул. „Свобода“ 14, Община Сандански,(Център) повече тук.


Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на
значимите проблеми при управлението на водите за Западнобеломорски район

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ публикува за консултация с обществеността Доклада за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Западнобеломорски район за басейново управление.

Консултацията ще се проведе в период от шест месеца – от 15 октомври 2021 г. до 18 април 2022 г.

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Западнобеломорски район за басейново управление е част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за Западнобеломорски район  за периода 2022 – 2027г.  Целта му е да информира и предостави за коментари на обществеността  и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите и начините за справяне с тези проблеми за всеки район за басейново управление.

Докладът представя информация за значимите въздействия, на база на които са определени значимите проблеми при управлението на водите. Очертани са идеи за това, как да се справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели за постигане и поддържане на добро състояние на водите.

Участието на всички икономически сектори и обществеността на този етап е от ключово  значение за вземане на правилните решения, които да бъдат адресирани към значимите проблеми при управлението на водите.

БДЗБР предоставя възможност  на всички заинтересовани страни и широката общественост да се информират за основните проблеми в управлението на водите.

Вашите становища и предложения ще бъдат включени в публични регистри и ще допринесат при разработване на проекта на Плана за управление на речните басейни за „Западнобеломорски  район“ и програмата от мерки.

Поради епидемиологичната обстановка в страната, срещите с обществеността и заинтересованите страни, на национално ниво и ниво РБУ, ще се организират и провеждат хибридно – присъствено и онлайн.

Резюме на проект на доклад за Междинните проблеми в Западнобеломорски район за басейново управление на български език може да намерите тук .

Резюме на проект на доклад за Междинните проблеми в Западнобеломорски район за басейново управление на английски език може да намерите тук .

График за провеждане на хибридни дискусионни срещи (присъствено и онлайн) на Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление може да намерите тук.

Регистър на получените становища по проект на доклад за Междинните проблеми в Западнобеломорски район за басейново управление тук.

Онлайн анкета относно значимите проблеми при управлението на водите – тук.

Хибридна дискусионни срещи (присъствено и онлайн) за обществена консултация № 1 – 16.03.2022 г. в гр. Кюстендил,  присъствено в зала „Пауталия“ на Парк-хотел „Кюстендил“

За заинтересованите страни от области Перник, Кюстендил и Благоевград  за поречието  на река Струма

Покана 

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол от срещата

  • Хибридна дискусионна среща (присъствено и онлайн) за обществена консултация № 2 – 14.04.2022г. в гр. Банско, присъствено в Хотел „Св. Иван Рилски“, Зала „Пирин“, гр. Банско.

За заинтересованите страни от области Благоевград и Смолян за поречията на реките Места и Доспат

Покана

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол от срещата

Публикуваният доклад за Западнобеломорски район за басейново управление  може да намерите тук

Вашите становища и предложения в срока за консултация  може да изпращате по следните начини:

ДО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН“

  • по пощата или в едно гише: 2700 гр. Благоевград, ул.”Димитър Солунски” № 66
  • по електронна поща : bdblg@wabd.bg

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

  • по пощата или в едно гише: 1000 гр. София, бул.”Княгиня Мария Луиза“ № 22
  • по електронна поща :

purb3@moew.government.bg; RBMPconsultation@moew.government.bg

Плановете за управление на речните басейни се актуализират чрез изпълнение на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ и партньори басейновите дирекции. Проектът е финансиран от Кохезионен фонд със средства от Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, и се изпълнява с консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие.


Докладът за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите  в Западнобеломорски район за басейново управление е публикуван за консултация с обществеността в периода 15.10.2021 г. до 18.04.2022 г.  като етап от актуализация на Плановете за управление на речните басейни за Западнобеломорски район 2022-2027 г.

Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността  и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление и начините за справяне с тези проблеми.

Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ и  на интернет страницата на  Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Докладът може да намерите тук.

Бихме искали да насърчим активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост при разработването на Плана за управление на речните басейни за „Западнобеломорски район“ и тяхното прилагане.

Очакваме  пълноценно и активно участие на обществеността и с помощта на Вашите становища и предложения да предвидим оптимални мерки за решаването на установените значими проблеми при управление на водите.

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикуваните доклади за  Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите  и предложения за мерки адресирани към установените значими проблеми може да изпращате на следните адреси:

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

гр. Благоевград, 2700, бул.„Димитър Солунски“ № 66,

или на e-mail: bdblg@wabd.bg

Вашите становища и предложения ще бъдат включени в публични регистри и ще допринесат при разработване на проекта на Плана за управление на речните басейни за „Западнобеломорски район“ и програмата от мерки.

Очакваме Вашето активно участие!


Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ)

При висок обществен интерес протече общественото обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район за периода 2016-2021 година.

В него взеха участие представители на общини, РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-Перник, Регионална дирекция по горите – Благоевград, неправителствени организации и инвеститори.

Обсъждането беше открито от Нели Гоцева, началник отдел „Планове”, която направи кратко представяне на проекта на ПУРБ, както и на постъпилите хода на обществените консултации становища и предстоящите действия до финализирането на документа и докладването му пред Европейската комисия.

Докладите по Екологична оценка и оценка на съвместимост с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район бяха представени от г-жа Евгения Андреевска и Катя Ачнева, независими експерти от „Екологистик А” ЕООД.

В продължение на близо 5 часа бяха дискутирани сериозни въпроси, касаещи предвидените смекчаващи мерки в ДЕО на ПУРБ, финансирането на предвидените в ПУРБ мерки, както и предвидените изключения за постигане на екологичните цели.

По време на обсъждането постъпи писмено становище от Сдружение „Балканка“, в което подробно са изразени техните забележки по ДЕО на ПУРБ.

След допълване на докладите по ЕО/ОС предстои внасянето им в МОСВ за становище, след което същите ще бъдат разгледани на ВЕЕС.

Oбществено обсъждане на проекта на ПУРБ (2016-2021г.) в МЗ

На 17.05.2016г. в Министерство на здравеопазването се проведе обществено обсъждане на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район.

На срещата присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, както и представители на всички басейнови дирекции.

Представител на БД“ЗБР“ представи Проекта на План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г., с тематична насоченост към политиките, изпълнявани от МЗ, като вниманието бе насочено основно към Програмата от мерки на ЗБР.

На срещата беше повдигнат въпроса свързан със защитата на малките водоизточници за  ПБВ.

Беше обсъдена възможността за съгласуване на всички процедури на басейновите дирекции с тези на РЗИ, за издаване на разрешителни за водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване и за водовземане от минерални води.

За оценката на качеството на минералните води беше обърнато внимание на необходимостта от балнеологична оценка, даваща информация за свойствата и приложението им.

Дискутирана беше темата за съдържанието на нитрати в подземните води и влиянието на мерките, заложени в ПУРБ върху разрешаването на този проблем.

Беше отправено предложение за формулиране на обща мярка, имаща отношение към изграждането на СОЗ за четирите БД.

Паметна записка

Присъствен списък

 Обществено обсъждане на Проекта на ПУРБ (2016-2021г.) в МЕ

На 28.04.2016г. в Министерство на енергетиката беше представен Проекта на „План за управление на речните басейни“  на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г. На срещата присъстваха представители на МЕ, МОСВ и представители на неправителствени организации.

Проектът на ПУРБ (2016-2021г.) бе представен от г-жа Нели Гоцева –Началник-отдел „Планове“  в  БД“ЗБР“.  Подробно бяха разгледани мерките, имащи отношение към политиката на МЕ.

Бе разгледан въпросът за измененията на чл.140 ал.6 от Закона за водите, свързани с преустановяването на издаването на разрешителни за изземването на наносни отложения от речните корита.

Беше обсъден и съвместният проект на БД‘ЗБР, БД“ИБР“ и ГИ- БАН и Р Гърция за „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция“, в който са включени осемте трансгранични подземни водни тела в ЗБР.

Внимание бе обърнато и на Концепцията за възстановяване на разходите, произтичаща от РДВ, която се прилага  на европейско ниво. Беше коментирана методологията за изчисляване възвръщаемостта на разходите и резултатите от нея. На присъстващите беше пояснено, че финалните резултати от изпълнението на обществената поръчка са публикувани на официалната интернет страница на МОСВ.

Обсъдени бяха и причините за разписване на мярка „Забрана за издаване на нови разрешителни за ВЕЦ на водопровод за питейно-битово водоснабдяване след ПСПВ” в ПоМ на ПУРБ на ЗБР. Дискусия предизвикаха и мерките за зоните за защита по Натура 2000. Представителите на БД“ЗБР“ отговориха на конкретни въпроси, поставени от НПО.

Паметна записка

Присъствен списък

Обществено обсъждане на Проекта на ПУРБ (2016-2021г.) в МОСВ

На 19.04.2016г. в Министерство на околната среда и водите беше разгледан Проекта на „План за управление на речните басейни“  на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г. На срещата присъстваха представители на всички дирекции в министерството.

Проектът на ПУРБ (2016-2021г.) бе представен от г-жа Нели Гоцева –Началник-отдел „Планове“  в  БД“ЗБР“.  Подробно бяха разгледани мерките, свързани с дейностите на отделните дирекции в МОСВ.

Дискутирана беше темата за зоните за защита и наложените в тях забрани. Обсъдени бяха и предстоящата актуализация на Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Към БД‘ЗБР“ бе отправено предложение за изготвяне на становище относно промяната на съществуващите забрани и ограничения, съдържащи се в нормативния документ.

Паметна записка

Присъствен списък

публикувано на 20.04.2016г.

Обществено обсъждане на Проекта на ПУРБ (2016-2021г.) в МРРБ

На 12.04.2016г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройство беше представен Проекта на „План за управление на речните басейни“  на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г. На срещата присъстваха представители на МРРБ, МОСВ и представител на „ВиК“ ООД –Перник.

Г-жа Нели Гоцева –Началник-отдел „Планове“  в  БД“ЗБР“ представи Проекта на ПУРБ (2016-2021г.), като вниманието бе насочено основно към Програмата от мерки на ЗБР, свързана с политиката на МРРБ.

Основен акцент на срещата бе поставен върху оценката за ниското ниво за „възстановяване на разходите“ в сектора и проблемите с осигуряване на  финансиране по европейски програми, произтичащи от неприключилите процедури по консолидация на  „ВиК“ операторите.

Паметна записка

Присъствен списък

публикувано на 13.04.2016г.

Обществено обсъждане на Проекта на ПУРБ (2016-2021г.) в МЗХ

На 05.04.2016г. в Министерство на земеделието и храните беше представен Проекта на „План за управление на речните басейни“  на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г. На срещата присъстваха представители на МЗХ, МОСВ, ОД „Земеделие“ –Перник, ОД „Земеделие“ –Кюстендил, ОД „Земеделие“ – Благоевград и представител на „Национален съюз на водоползвателите“.

Инж. Ванина Мицева –главен експерт в отдел „Планове“  в  БД“ЗБР“ представи проекта на ПУРБ (2016-2021г.), като вниманието бе насочено основно към Програмата от мерки на ЗБР.

Подробно бе разгледан въпросът, свързан с преразглеждането на издадените разрешителни, адресирано конкретно към определени водни тела, оценени в състояние различно от добро.

На срещата се взе решение МЗХ да изпрати до МОСВ предложения за мерки, свързани с Регламент (ЕС) № 1305/2013 и комуникацията между двете ведомства да продължи.

Паметна записка

Присъствен списък

публикувано на 06.04.2016г.

Последна (четвърта) среща за обществени консултации се проведе в Доспат

В гр. Доспат, при изключително голям интерес, се проведе последната от поредицата срещи за обществените консултации по Проектите на „План за управление на речните басейни“ и „План за управление на риска от наводнения“ за периода 2016-2021г. В срещата взеха участие представители на Областна администрация – Смолян, Община Доспат, кметства на по-малки населени места, РЗИ-Смолян, РИОСВ-Смолян, РИОСВ-Пазарджик,  РС ПБЗН,  Областна дирекция „Земеделие”- Смолян, ДГС –Смолян, ИАРА-гр. Пловдив, ВиК- гр.Смолян, НЕК-ЕАД„Язовири и каскади”-район Смолян, водоползватели, граждани и инвеститори.

След кратко представяне от експерти от Басейнова дирекция „ЗБР” на проектите на двата плана протече оживена дискусия.

Поставени на обсъждане бяха проблеми, свързани с непречистените отпадъчни води от населените места -гр. Сърница и гр. Доспат, оценката за състоянието на яз. „Доспат”,  както и липсата  на финансови средства за изграждане на ПСОВ. Според присъстващите, ненавременното им решаване ще доведе до понататъшното  влошаване на състоянието на водните тела. Заинтересованите страни изразиха категоричното си становище за включване на  района  на гр. Доспат като един от определените райони със значителен потенциален риск от наводнения и предприемане на адекватни мерки за него в ПУРН.

Предоставена беше анкетна форма за попълване, в която да отразят тяхното мнение относно значимите проблеми в двата плана.

Презентация на План за управление на речните басейни 2016-2021г. в Западнобеломорски район за басейновo управление

Протокол от обществено обсъждане на проектите на План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016-2012г.) – гр. Доспат.

В „Посетителски информационен център”, гр. Банско се проведе третата от поредицата срещи за  обществено обсъждане на  двата основни стратегически документа – проектите на „План за управление на речните басейни“ и „План за управление на риска от наводнения“ за периода 2016-2021 г., с които се цели постигането на националните и европейските изисквания за качество на водите, както и защита на населението от природните бедствия.

На събитието присъстваха г-н Георги Икономов -кмет на Община Банско,  г-н Стойчо Баненски- заместник-кмет на община Банско, г-н Китан Галчев- кмет на град Добринище, г-н  Росен Баненски- директор на дирекция НП „Пирин”, г-н Димитър Попов- управител на „Напоителни системи”-клон Гоце Делчев, както и  г-жа Вангелия Иванова- директор на Басейнова дирекция „ЗБР”.

Пред заинтересованите лица, експерти от Басейнова дирекция „ЗБР” представиха анализа и оценка на състоянието на водите (повърхностни и подземни), зоните за тяхната защита, тяхното екологично състояние, целите за достигане/поддържане на доброто им състояние, както и предвидените мерки за опазването на водите в Западнобеломорския район.

Присъстващите бяха запознати с предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, съставените карти на районите под заплаха от наводнения, както и целите, приоритетите и програмата от мерки за 14 –те РЗПРН в Западнобеломорски район, които са основни съставни части на  Плана за управление на риска от наводнения

Поставени на обсъждане бяха проблеми, свързани с нерагламентираното и неконтролираното  изземване на наносни отложения, с последните промени в Закона за водите, отнасящи се до поддържане проводимостта на речните корита в случаите с  изземването на наноси,  с липсата  на финансови средства и човешки ресурс за  поддържане и възстановяване на хидротехническите съоръжения. Ненавременното им решаване създават предпоставки за повишаване на риска от наводнения.

В хода на дискусиите, многократно бе подчертано, че активното участие в хода на обществените консултации на двата проекта  е от изключително значение за целия процес на планиране, тъй като от правилното идентифициране  на проблемите при управлението на водите в района зависи  планирането на подходящи мерки за решаване на тези проблеми и съответно – постигането на определените цели.

Предоставена беше анкетна форма за попълване, в която да отразят тяхното мнение относно значимите проблеми в двата плана.

Следващата обществена консултация  ще се проведе на 26 февруари 2016 г., /петък/ от 10:00 ч., в гр. Доспат, читалище „Иван Вазов”, ул. „Първи май”№1.

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” – www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg

Протокол от обществено обсъждане на проектите на План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016-2012г.) – гр. Банско.

Втората среща от редицата обществени консултации по Проектите на План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016г-2021г.) се проведе на 19 февруари 2016г. в зала „Панорама”в сградата на община Перник, гр.Перник.

Представители на общини от област Перник, област Кюстендил, РС ПБЗН, Национален парк „Витоша“, държавни институции, неправителствени организации, граждани и инвеститори, бяха запознати с Проектите на  двата плана.

Стартиралият процес на консултации и диалог е средство заедно да намерим най-добрите решения за устойчивото управление на водите в Западнобеломорски район. Целта е чрез дискусия и обмяна на мнения да се формулират конкретни мнения за решаване на проблеми по места, да се обсъдят възможностите за преодоляването им, включително да получим конкретни предложения.

В проектите на двта плана са извършени редица актуализации по отношение на актуализиран анализ на характеристиките на района за басейново управление; преглед на зоните за защита на водите; анализ на антропогенния натиск върху водите, актуална оценка на състоянието на повърхностните и подземните води, икономически анализ на водоползването, екологичните цели и изключенията при тяхното постигане, както и актуализирани програми от мерки за запазване или подобряване състоянието на водните ресурси. Представени бяха и определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, съставените карти на районите под заплаха от наводнения, както и целите, приоритетите и програмата от мерки за 14 –те РЗПРН в Западнобеломорски район.

В рамките на определения дневен ред бяха дискутирани важни въпроси, като акцента беше поставен върху актуализираните Програми от мерки в двата плана и включването на по-конкретна информация за състоянието на водните тела по физико-химични показатели за качество на водите, конкретизиране на мерките, както и разпределение на финансовия ресурс за осъществяването им.

На присъстващите беше предоставена  анкетна форма за попълване, в която да отразят тяхното мнение относно значимите проблеми в двата плана.

Следващите две обществени консултации  ще се проведът съответно на 23 февруари 2016 г., /вторник/, от 10:30 ч., в гр.Банско, „Посетителски информационен център”, пл.”Възраждане”, гр.Банско и 26 февруари/петък/ 2016г., от 10:00 ч., читалище „Иван Вазов”, гр.Доспат.

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” – www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg

БД „ЗБР” стартира  обществените консултации по Проектите на ПУРБ и ПУРН

Протокол от обществено обсъждане на проектите на План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016-2012г.) – гр. Перник.

Първата от редицата обществени консултации по проектите се проведе днес в зала „22 септември” в гр.Благоевград.

Представители на общини от област Благоевград, на Областна администрация- Благоевград, РС ПБЗН, Национален парк „Рила“, неправителствени организации, граждани и инвеститори, бяха запознати с проектите на  двата плана.

Заинтересованите страни бяха информирани за извършения преглед и актуализиране на характеристиките на водните тела, анализа на антропогенното въздействие върху състоянието на водите в ЗБР, иизготвената оценка на състоянието на водните тела и програми за мониторинг, ревизираните цели и програма от мерки на ПУРБ за втория планов период.

По време на общественото обсъждане бяха представени заключенията от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, съставените карти на районите под заплаха от наводнения, както и целите, приоритетите и програмата от мерки за 14 –те РЗПРН в Западнобеломорски район.

В рамките на определения дневен ред бяха дискутирани важни въпроси, свързани с предвидените мерки в двата плана, свързани с осигуряване на минимален екологичен отток, миграционни бариери, изграждане на рибни проходи, преразглеждане на издадените разрешителни и др. Обсъдени бяха и  промените в Закона за водите, регламентиращи реда и начина за изземване на наносни отложения, както и компетентните органи за определяне на зони за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане. Присъстващите попълниха въпросник относно значимите проблеми в двата плана според тях.

Следващата обществена консултация  ще се проведе на 19 февруари 2016 г., /петък/, от 10:30 ч., в гр.Перник, сградата на Община Перник- зала „Панорама”.

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” – www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg

Протокол от обществено обсъждане на проектите на План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (2016-2012г.) – гр. Благоевград.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” стартира обществените консултации по Проектите на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021г. за Западнобеломорски район за басейново управление, в рамките на законоустановените шестмесечни срокове от датите на публикуването им.

Обществените консултации на проектите на ПУРБ и ПУРН в Западнобеломорски район ще се проведат както следва:

– 16 февруари 2016 г., /вторник/,  от 9:30 ч., в град Благоевград, зала „22-ри септември”, площад „Георги Измирлиев” № 1;

– 19 февруари 2016 г., /петък/, от 10:30 ч., в град Перник, Общинска администрация – Перник, зала „Панорама”,  площад “Св. Иван Рилски” №1А;

– 23 февруари 2016 г., /вторник/, от 10:30ч., в град Банско, „Посетителски информационен център”, площад  “Възраждане” № 1 и

– 26 февруари 2016 г., /петък/, от 10:00 ч., в град Доспат, читалище „Иван Вазов”, ул.”Първи май” №1.

ПУРБ обобщава, надгражда и доразвива резултатите от дейностите в първия планов период 2010-2015г. за постигане на добро екологично състояние на водните тела, като основната му цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. Ключов компонент на ПУРБ представлява неговата Програма от мерки, основана на прегледа на изпълнението на предходната, на анализ на състоянието на водните тела, на значимия натиск и неговото въздействие върху водните ресурси. Тя предлага възможно най-добрия набор от мерки за всяко водно тяло, с цел постигане или поддържане на доброто му състояние.

ПУРН съдържа основните изводи и заключения от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), картите на заплахата и на риска от наводнения на тези райони, както и Програма от мерки за всеки РЗПРН и има една основна цел да осигури необходимата превенция на риска от наводнения, като бъде гарантиран животът и здравето на население, да бъде защитена в максимална степен стопанската дейност, да се опази околната среда и културното наследство в определените РЗПРН.

ПУРБ и ПУРН са документи, които засягат интересите на широк кръг водоползватели, граждани, инвеститори, общински и областни администрации, неправителствени организации, както и оказват влияние върху изготвянето на планове и програми на други ведомства и институции.

Ето защо, с цел осигуряване на прозрачност при управлението на водните ресурси и риска от наводнения, разбиране на целите, мерките и възможностите за ефективното им прилагане, от изключително значение е проектите на двата плана да се познават от заинтересованите страни и широката общественост, което да гарантира активно обсъждане в рамките на законоустановения шестмесечен срок за провеждане на обществени консултации от датата на публикуването им.

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” – www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg

Обществена консултация среща с обществеността и НПО по актуализажия на ПУРБ за периода 2016 – 2021г. – София 12-13 Февруари 2015г. 

– Първа обществена консултация:

Тема:  “ПРОБЛЕМИ  И ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ  В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

Дата и място на провеждане: 2 ноември 2006 г., конферетна зала на І учебен корпус на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград

*Дневен ред на срещата (прочети)

*Резултати (прочети)

– Втора обществена консултация:

Тема:  “ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА   ПРОБЛЕМИТЕ СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

Дата и място на провеждане: 5 септември 2007 г., Американски университет в България (Червена зала), гр. Благоевград

*Дневен ред на срещата (прочети)

*Резултати (прочети)

– Трета обществена консултация:

Тема: “ПРОГРАМИ ОТ МЕРКИ ЗА ДОСТИГАНЕ ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

Дата и място на провеждане: 10 декември 2007 г., Американски университет в България (Червена зала), гр. Благоевград

*Дневен ред на срещата (прочети)

*Резултати (прочети)