Неполучена кореспонденция

Публично обявяване на писмо до г-жа Цеца Кръстева, управител на “Смарт 5″ЕООД гр. Елин Пелин, относно прекратяване действието на разрешително за ползване на воден обект №42460004/21.02.2012 г., изменено с решение №ПО-01-85/04.06.2013 г., издадено от директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”…/СМАРТ 5_ЕООД