Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ПУРБ (2022 – 2027)

Проект на Плана за управление на речните басейни

На 30.03.2024 г. е публикуван за консултации с обществеността проекта на актуализирания План за управление на речните басейни за район за басейново управление, в съответствие с чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите.Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район е изготвен на основание чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и въз основа на глава Х, Раздел VІ от Закона за водите и чл.13 от Директива 2000/60/ЕС (РДВ). При изготвянето на проектите на ПУРБ са взети предвид и разпоредбите на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V от ЗВ, както и изискванията на чл.4,5,6,7, 8 и 11 на РДВ.
Планът за управление на речните басейни представя информацията за характеристиките на района за басейново управление, идентифицирания значим натиск от човешка дейност и въздействия върху водите, осигурява информация за регистъра на зоните за защита на водите, за състоянието на водите, за целите и изключенията от постигане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води и за икономическия анализ на водоползването. Въз основа на този анализ и отчитайки взаимовръзката между движещите сили, натиска и въздействието са предвидени мерки, целящи постигане и поддържане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води на свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите.
Актуализираният проект на План за управление на речните басейни за Западнобеломорски район е изготвен от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ въз основа на резултатите от изпълнението на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и партньори четирите басейновите дирекции. Проектът бе финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и изпълнен с консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие.

Проектът на ПУРБ на Западнобеломорски район може да намерите:ТУК

РАЗДЕЛ 1 – ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 2- КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

РАЗДЕЛ 3 – АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТЪРА НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ

РАЗДЕЛ 4 – МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА

РАЗДЕЛ 5 – СПИСЪК НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РАЗДЕЛ 6 – ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВОДОПОЛЗВАНЕТО В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 7 – КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РАЗДЕЛ 8 – АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТЪРА НА ВСИЧКИ ПОДРОБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ В ОБХВАТА НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ БАСЕЙНИ, ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ

РАЗДЕЛ 9 – ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И КОНСУЛТАЦИИ

РАЗДЕЛ 10 – ТРАНСГРАНИЧНА КООРДИНАЦИЯ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2022 – 2027 г.В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 11 – КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

РАЗДЕЛ 12 – ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ И ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА

РАДЕЛ 13 – ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Проектът на Плана за управление на речните басейни са на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца – до 30.09.2024 г.

Информация за начина на даване на становища може да намерите ТУК.


Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е етап от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за Западнобеломорски район 2022-2027 г.

Докладът осигурява информация за значимите въздействия, на база на които са определени значимите проблеми при управлението на водите. Очертани са идеи за това как да се справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели за постигане и поддържане на добро състояние на водите.

Докладът за междинен преглед на значимите проблеми  при управлението на водите в  Западнобеломорски район за басейново управление е изготвен с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз  по проект BG16M1OP002-1.017-0001-C01 „ПУРБ 2022-2027“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и партньори четирите басейнови дирекции.

БДЗБР предоставя възможност  на всички заинтересовани страни и широката общественост да се информират за основните проблеми в управлението на водите.

Докладът може да намерите тук.

Приложения към доклада за междинен преглед:

Карта 1 – Западнобеломорски район за басейново управление

Карта 2 – Основни поречия в Западнобеломорски район за басейново управление

Карта 3 – Повърхностни водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление

Карта 4 – Подземни водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление


Работна програма и график за актуализацията на ПУРБ на Западнобеломорски район за басейново управление и мерки за консултации със заинтересовните страни и обществеността.