Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ПУРБ (2022 – 2027)

Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е етап от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за Западнобеломорски район 2022-2027 г.

Докладът осигурява информация за значимите въздействия, на база на които са определени значимите проблеми при управлението на водите. Очертани са идеи за това как да се справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели за постигане и поддържане на добро състояние на водите.

Докладът за междинен преглед на значимите проблеми  при управлението на водите в  Западнобеломорски район за басейново управление е изготвен с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз  по проект BG16M1OP002-1.017-0001-C01 „ПУРБ 2022-2027“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и партньори четирите басейнови дирекции.

БДЗБР предоставя възможност  на всички заинтересовани страни и широката общественост да се информират за основните проблеми в управлението на водите.

Докладът може да намерите тук.

Приложения към доклада за междинен преглед:

Карта 1 – Западнобеломорски район за басейново управление

Карта 2 – Основни поречия в Западнобеломорски район за басейново управление

Карта 3 – Повърхностни водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление

Карта 4 – Подземни водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление


Работна програма и график за актуализацията на ПУРБ на Западнобеломорски район за басейново управление и мерки за консултации със заинтересовните страни и обществеността.