Регистри по Закона за водите

Регистър на разрешителните

Обновена на 06.08.2021 г.

Регистър на издадените разрешитенли за водовземане от повърхностни води –изтегли

Регистър на издадените разрешителни за ползване повърхностен  воден обект – изтегли

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от подземни води – изтегли

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води, от находища изключителна държавна собственост – изтегли

Регистър на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти –изтегли

Регистър на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите – изтегли

Регистър на водовземните съоръжения за стопански цели –изтегли

Регистър на съоръженията за минерални води от находища изключителна държавна собственост стопанисвани от БДЗБР. – изтегли

Регистър на съоръженията, построени в некоригирани участъци на реки като част от водностопански системи, изгубили вече първоначалното си предназначение, както и самостоятелни такива за които няма издадени разрешителни по ЗВ. – изтегли

Регистър на издадените заповеди за СОЗ – изтегли

Регистър на издадените разрешителни от общините за ползване на воден обект – изтегли

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води издадени от общините – изтегли

Всички файлове са във формат на Microsoft Excel.

Информацията се обновява ежемесечно.


Във връзка с изпълнение на задължението за извършване на СМ по БЕК “Риби”, титулярите на разрешителни на МВЕЦ могат да се обръщат към следните институции на Република България:

  • Биологически факултет на Софийски университет “Климент Охридски”
  • Биологически факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
  • Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвани ИБЕИ – БАН
  • Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив

Промяна в Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

четвъртък, 09 февруари 2012

С Постановление №348/ 30.12.2008 г. на Министерски съвет се изменя Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с Постановление № 253 на МС  от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2006 г., бр. 20, 39 и 79 от 2007 г. и бр. 53 от 2008 г.).

  • Такса за издаване на разрешително за водовземане и/ или ползване на воден обект – 250 лв.
  • Такса за продължаване на срока на издадено разрешително – 100 лв.
  • Такса за изменение и/ или допълнение на издадено разрешително – 130 лв.
  • Такса за издаване на заверено копие на документ  – 7 лв.

“Първа инвестиционна банка” АД

IBAN – номера с банков код FINVBGSF

и банкова сметка

BG38FINV915031UB067343