Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Регистри по Закона за водите

Регистър на разрешителните

Обновена на 05.02.2024 г.

 • Регистър на ресурсите на минерални води по находища и водовземни съоръжения – изключително държавна собственост на територията на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” – изтегли
 • Регистри на действащите разрешителните за водовземане от подземни води – по слоеве и по подземни водни тела:

1 слой – Порови води в кватернер
2 слой –Порови води в неоген
3 слой –Порово-пукнатинни води палеоген
4 слой –Пукнатинни води
5 слой –Пукнатинно-карстови води
6 слой –Карстови води

 • Регистър на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води –изтегли
 • Регистър на издадените разрешителни за ползване повърхностен  воден обект – изтегли
 • Регистър на издадените разрешителни за водовземане от подземни води – изтегли
 • Общ регистър на разрешителните за водовземане от минерални води – изтегли
 • Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води по находища – изтегли
 • Регистър на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти –изтегли
 • Регистър на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите – преглед
 • Регистър на водовземните съоръжения за стопански цели –изтегли
 • Регистър на съоръженията, построени в некоригирани участъци на реки като част от водностопански системи, изгубили вече първоначалното си предназначение, както и самостоятелни такива за които няма издадени разрешителни по ЗВ. – изтегли
 • Регистър на издадените заповеди за СОЗ – изтегли
 • Регистър на издадените разрешителни от общините за ползване на воден обект – изтегли
 • Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води издадени от общините – изтегли
 • Регистър на издадените разрешителни за водовземане от  повърхностни води издадени от общините – изтегли
 • Регистър на консервирани и ликвидирани съоръжения – изтегли
 • Регистър на приетите водовземни съоръжения – изтегли
 • Регистър на съоръженията за минерални води стопанисвани от БДЗБР – изтегли
 • Регистър на разрешителните и уведомленията за хидрогеоложки проучвания (чл.182, ал.4 на Н 1) –  изтегли
 • Регистър на издадените разрешителни за водовземане от находища на минерални води ИДС по Приложение №2, към чл.14, ал.2 от ЗВ, които не са предоставени за ползване и управление на общини –  изтегли

*Всички файлове са във формат на Microsoft Excel.

Информацията се обновява ежемесечно.


Във връзка с изпълнение на задължението за извършване на СМ по БЕК “Риби”, титулярите на разрешителни на МВЕЦ могат да се обръщат към следните институции на Република България:

 • Биологически факултет на Софийски университет “Климент Охридски”
 • Биологически факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 • Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвани ИБЕИ – БАН
 • Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив

Промяна в Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

четвъртък, 09 февруари 2012

С Постановление №348/ 30.12.2008 г. на Министерски съвет се изменя Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с Постановление № 253 на МС  от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2006 г., бр. 20, 39 и 79 от 2007 г. и бр. 53 от 2008 г.).

 • Такса за издаване на разрешително за водовземане и/ или ползване на воден обект – 250 лв.
 • Такса за продължаване на срока на издадено разрешително – 100 лв.
 • Такса за изменение и/ или допълнение на издадено разрешително – 130 лв.
 • Такса за издаване на заверено копие на документ  – 7 лв.

“Първа инвестиционна банка” АД

IBAN – номера с банков код FINVBGSF

и банкова сметка

BG38FINV915031UB067343