Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Доклади по закони за водите

Категоризация на повърхностните води предназначени за обитаване от риби и черупкови организми съгласно Наредба №4/20.10.2000 (изтегли)

Доклади по Наредба №5/23.04.2007 (За мониторинг на водите, отменена с Наредба  № 1/11.04.2011 г.)

Докладът съдържа информация от извършваният мониторинг на повърхностни и подземни води за съответната година. Данните включват информация за:

качествения и количествения мониторинг от мрежата на НСМОС

данни за валежи, отток на реките и нива и дебити за подземни води от мрежата на НИМХ

Годишен доклад за 2009г. (запиши)

Годишен доклад за 2010г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2011г. (запиши)

Доклади по НАРЕДБА № 1/11.04.2011 г. (За мониторинг на водите)

Годишен доклад за 2011 г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2012 г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2013 г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2014 г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2015 г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2016 г. (запиши)

Допълнен годишен бюлетин за 2016 г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2017 г. (запиши)  – (публикувано на 24.04.2018г)

Годишен бюлетин за 2018 г. (запиши)  – (публикувано на 11.06.2019г)

Годишен бюлетин за 2019 г. (запиши)  – (публикувано на 22.05.2020 г)

Годишен бюлетин за 2020 г. (запиши)  – (публикувано на 27.10.2021 г)

Годишен бюлетин за 2021 г. (запиши)  – (публикувано на 21.06.2022 г)

Годишен бюлетин за 2022 г. (запиши)  – (публикувано на 12.05.2023 г)

Доклади по Наредба №12/18.06.2002 (За качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питей-битово водоснабдяване)Заповед №РД-3/06.01.2023 г. на министъра на оклоната среда и водите за изпълнение на програми за мониторинг на повърхностни и подземни води през 2023 г. – тук

Приложения към заповед №РД-3/06.01.2023 г. – тук


Годишни доклади са изготвени в съответствие с изискванията на Раздел ІV, чл. 16, ал.(2), на Наредба №12/18.06.2002 г. – За качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Целта на докладите е да се определи състоянието на пресните повърхностни води на територията на Западно-беломорски район, за всяка отделна година, които след прилагане на подходяща обработка се използват или са перспективни за получаване на вода за питейно-битово водоснабдяване.

Годишен доклад за 2021 г. (изтегли)

Приложения към годишен доклад за 2021 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2020 г. (изтегли)

Приложения към годишен доклад за 2020 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2019 г. (изтегли)

Приложения към годишен доклад за 2019 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2018 г. (изтегли)

Приложения към годишен доклад за 2018 г (изтегли)

Годишен доклад за 2017 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2016 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2015 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2013 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2012 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2011 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2008 – 2009 г. (изтегли) прлиожение 2 (изтегли)

Годишен доклад за 2007 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2006 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2005 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2004 г. (изтегли)