Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Карти на заплаха и риск от наводнения

Картите на заплахата и на риска от наводнения за целите на втори цикъл на План за управление на риска от наводнения (2022-2027 г.) са изготвени за утвърдените 17 района със значителен потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на Западнобеломорски район. Същите са разработени въз основа на резултатите от Актуализираната предварителна оценка на риска от наводнения и в съответствие с изискванията на Националната методика за картиране на заплахата и риска от наводнения, утвърдена със Заповед №РД-833/30.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

На изготвените карти на заплахата, след извършен хидрологичен анализ и хидравлично моделиране за всеки източник на наводнение – речно, дъждовно внезапно (поройно), дъждовно в градска среда и инфраструктурно (разрушаване на язовирна стена) са отразени  границите на зони, които могат да бъдат наводнени при трите задължителни сценария, съгласно чл.146 е от Закона за водите за наводнения с малка, средна и висока вероятност за настъпване с вероятен период за повторение съответно 1000, 100 и 20 години, както и допълнителни сценарии, свързани с определяне на несигурност и влиянието на изменението на климата.

На картите се визуализират:

  • Обхват на наводнения за всички периоди на повторение;
  • Дълбочини на заливане (за всеки период на повторение е изготвена отделна карта);
  • Степен на заплахата спрямо дълбочината на заливане (за всеки период на повторение е изготвена отделна карта);
  • Скорости на течението (за всеки период на повторение е изготвена отделна карта);
  • Дълбочини на заливане и обхват на наводнения за сценариите за изменение на климата (за 100-годишен период на повторение

Картите на риска, за всеки сценарий, отразяват засегнатите категории:

  • Човешко здраве;
  • Икономическа активност;
  • Околна среда;
  • Културно наследство

При интерпретирането на резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност при използването им.
Важно е да се подчертае, че при използване на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва да се отчита степента на несигурност и да се имат предвид съответните ограничения.

р. Доспат – гр. Доспат с код BG4_APSFR_DO_100  – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Трапско дере – с. Сатовча с код BG4_APSFR_ME_01 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Глазне – от гр. Банско до с. Баня с код BG4_APSFR_ME_02 – карти на заплаха   и   карти на риск

Бела р. – гр. Разлог с код BG4_APSFR_ME_03 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Места – гр. Якоруда с код BG4_APSFR_ME_04 – карти на заплаха   и   карти на риск

Неврокопска р. – гр. Гоце Делчев с ко#д BG4_APSFR_ME_100 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Места – гр. Хаджидимово с код BG4_APSFR_ME_101 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Санданска Бистрица – гр. Сандански с код BG4_APSFR_ST_01 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – с. Струмяни и с. Микрево с код BG4_APSFR_ST_02 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – от гр. Кресна до с. Сливница с код BG4_APSFR_ST_03 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – от гр. Симитли до с. Черниче с код BG4_APSFR_ST_04 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма и р. Благоевградска Бистрица – гр. Благоевград с код BG4_APSFR_ST_05  – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – с. Невестино с код BG4_APSFR_ST_06 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Джерман – от гр. Дупница до с. Джерман с код BG4_APSFR_ST_07 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Банщица – от гр. Кюстендил до с. Жабокрът с код BG4_APSFR_ST_08 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – гр. Земен с код BG4_APSFR_ST_09 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – от яз. Студена до гр. Батановци с код BG4_APSFR_ST_10 – карти на заплаха и   карти на рискПроекти на картите на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление – Резюме

р. Доспат – гр. Доспат с код BG4_APSFR_DO_100  – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Трапско дере – с. Сатовча с код BG4_APSFR_ME_01 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Глазне – от гр. Банско до с. Баня с код BG4_APSFR_ME_02 – карти на заплаха   и   карти на риск

Бела р. – гр. Разлог с код BG4_APSFR_ME_03 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Места – гр. Якоруда с код BG4_APSFR_ME_04 – карти на заплаха   и   карти на риск

Неврокопска р. – гр. Гоце Делчев с код BG4_APSFR_ME_100 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Места – гр. Хаджидимово с код BG4_APSFR_ME_101 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Санданска Бистрица – гр. Сандански с код BG4_APSFR_ST_01 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – с. Струмяни и с. Микрево с код BG4_APSFR_ST_02 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – от гр. Кресна до с. Сливница с код BG4_APSFR_ST_03 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – от гр. Симитли до с. Черниче с код BG4_APSFR_ST_04 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма и р. Благоевградска Бистрица – гр. Благоевград с код BG4_APSFR_ST_05  – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – с. Невестино с код BG4_APSFR_ST_06 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Джерман – от гр. Дупница до с. Джерман с код BG4_APSFR_ST_07 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Банщица – от гр. Кюстендил до с. Жабокрът с код BG4_APSFR_ST_08 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – гр. Земен с код BG4_APSFR_ST_09 – карти на заплаха   и   карти на риск

р. Струма – от яз. Студена до гр. Батановци с код BG4_APSFR_ST_10 – карти на заплаха_1, карти на заплаха_2  и   карти на риск

График за провеждане на дискусионните срещи за обсъждане на проект на картите на заплаха и риск от наводнения

Национална методика за картиране на заплахата и риска от наводнения, утвърдена  със  № РД-833/ 30.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите

Методика тук