Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на система за капково напояване и котел на пелети за нуждите на оранжерии, изградени в поземлен имот с идентификатор 56126.169.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на система за капково напояване и котел на пелети за нуждите на оранжерии, изградени в поземлен имот с идентификатор 56126.169.25 по одобрени кадастрална карта и

Инвестиционно предложение „Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност Янколова река, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Инвестиционно предложение „Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност Янколова река, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Уведомление за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов уличен водопровод ϕ90 от съществуващ уличен водопровод DN 110 до поземлен имот с идентификатор 04279.54.32 в местността „Шейница-Ш.24“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Уведомление за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов уличен водопровод ϕ90 от съществуващ уличен водопровод DN 110 до поземлен имот с идентификатор 04279.54.32 в местността

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 66460.208.2, местност Лозенски андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 66460.208.2, местност Лозенски андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ с

Инвестиционно предложение „Производство на пелети от отпадъчна дървесина (изрезки, трици, капаци) в съществуващ цех за производство на пелети, находящ се в УПИ II, пл. №1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда

Инвестиционно предложение „Производство на пелети от отпадъчна дървесина (изрезки, трици, капаци) в съществуващ цех за производство на пелети, находящ се в УПИ II, пл. №1643, кв. 119 по плана на

Инвестиционно предложение „Изграждане на 3бр. къщи за гости в ПИ 02693.55.21 по одобрени КК и КР на с. Баня и водовземане на минерална вода от Сондаж №1 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на 3бр. къщи за гости в ПИ 02693.55.21 по одобрени КК и КР на с. Баня и водовземане на минерална вода от Сондаж №1 от находище на

Инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 026767.155.55 в местност „Асаница“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 026767.155.55 в местност „Асаница“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител

Инвестиционно предложение  „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча по улица между о.т. 193 и 196 в кв.46 и 47“ с. Брезница

Инвестиционно предложение  „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча по улица между о.т. 193 и 196 в кв.46 и 47“ с. Брезница, община Гоце Делчев,

Инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.501.495 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.501.495 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 68792.228.13, местност „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 68792.228.13, местност „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград и

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци в УПИ XI-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци в УПИ XI-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област

Инвестиционно предложение за „Закупуване на специализирани машини и съоръжения за земеделско стопанство на ЗП Г. Калайджиев, свързани с подобряване на иновациите и напояването във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2022г., мярка „Иновации в материални активи“

Инвестиционно предложение за „Закупуване на специализирани машини и съоръжения за земеделско стопанство на ЗП Г. Калайджиев, свързани с подобряване на иновациите и напояването във връзка с кандидатстване по Програма за

Инвестиционно предложение „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград“, с възложител „Бетон“ ЕООД…/П-01-164-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс „Бърдище“ в поземлен имот с идентификатор 69239.151.83 в землището на с. Стефаново

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс „Бърдище“ в поземлен имот с идентификатор 69239.151.83 в землището на с. Стефаново, община Радомир, област Перник“ с възложител „СТОПАНИТЕ БГ” ЕООД…/П-01-248-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.375 (стар номер 383,385, квартал 41, парцел XLVI) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.375 (стар номер 383,385, квартал 41, парцел XLVI) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община

Инвестиционно предложение „Разделяне на поземлен имот с идентификатор 27231.14.7, местност с. Марулево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград на 17 (седемнадесет) броя нови имота

Инвестиционно предложение „Разделяне на поземлен имот с идентификатор 27231.14.7, местност с. Марулево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград на 17 (седемнадесет) броя нови имота

Инвестиционно предложение за „Пешеходен мост с велоалея над река Санданска Бистрица за достъп до парк „Св. Врач“ и паркоместа в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.5469, 65334.300.3766 и 65334.300.5450, по одобрени КК и КР на гр. Сандански

Инвестиционно предложение за „Пешеходен мост с велоалея над река Санданска Бистрица за достъп до парк „Св. Врач“ и паркоместа в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.5469, 65334.300.3766 и 65334.300.5450, по одобрени

Инвестиционно предложение „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45, местност Горила по одобрените кадастрлана карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев

Инвестиционно предложение „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45, местност Горила по одобрените кадастрлана карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев,

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на камък, склад, офиси и гаражи в част (2000 м2) от поземлен имот с идентификатор 17395.107.3, местност „Мочура“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на камък, склад, офиси и гаражи в част (2000 м2) от поземлен имот с идентификатор 17395.107.3, местност „Мочура“ по одобрените кадастрална карта и

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 37174.18.342, м. „Чукарите/Клисура“, с. Кладница

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 37174.18.342, м. „Чукарите/Клисура“, с. Кладница, община Перник“…/П-01-330-1