Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 местност „Ранковец“ и 57176.42.7 и местност „Бангеица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, с възложител Д. Рошков

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 местност „Ранковец“ и 57176.42.7 и местност „Бангеица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18, местност Гнилник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Д. Рошков.

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18, местност Гнилник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община

„Подробен устройствен план /ПУП/ – Плана за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор № 87727.21.24 по КК И КР на с.Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил“, с възложител Ц. Христов

„Подробен устройствен план /ПУП/ – Плана за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор № 87727.21.24 по КК И КР на с.Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил“, с възложител Ц. Христов…/П-01-5-1

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 4: РПИП за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, София”

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори

Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от КЕИ „Безбог“ в поземлен имот с идентификатор 53059.63.279, в землището на с. Обидим, община Банско, по КК и КР одобрени със Заповед № РД –18-602/03.09.20219 г. на АГКК“

Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от КЕИ „Безбог“ в поземлен имот с идентификатор 53059.63.279, в землището на с. Обидим, община Банско, по КК и КР одобрени

„Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.559.522 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „Обединена Българска Банка“ АД

„Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.559.522 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „Обединена Българска Банка“

„Изграждане на гробищен парк в поземлен имот е идентификатор 61813.137.172, местност Голек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Община Разлог

„Изграждане на гробищен парк в поземлен имот е идентификатор 61813.137.172, местност Голек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Община Разлог…/П-01-298-4

„Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 61813.605.13, местност Ситнева блата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Община Разлог

„Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 61813.605.13, местност Ситнева блата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Община

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда, в поземлен имот с идентификатор 29386.76.20, местност „Влахов дол” по Кадастралната карта на с. Жиленци, общ. Кюстендил“, с възложител П. Първанов

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда, в поземлен имот с идентификатор 29386.76.20, местност „Влахов дол” по Кадастралната карта на с. Жиленци, общ. Кюстендил“, с възложител П. Първанов…/П-01-11-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на черпателен резервоар и помпена станция в поземлен имот с идентификатор 02693.58.883 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод от съществуващ резервоар в местността „Св. Троица“

Инвестиционно предложение „Изграждане на черпателен резервоар и помпена станция в поземлен имот с идентификатор 02693.58.883 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и

„Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.189.107, местност Рудина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „Рамат ХаАр“ ЕООД

„Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.189.107, местност Рудина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „Рамат ХаАр“ ЕООД…/П-01-370-4  

Инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – шахтов кладенец „ШК – Коркина“ находящ се в землището на с. Коркина, община Бобов дол, област Кюстендил за питейно битово водоснабдяване на с. Коркина, с възложител „Кюстендилска вода“ЕООД.

Инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – шахтов кладенец „ШК – Коркина“ находящ се в землището на с. Коркина, община Бобов дол, област Кюстендил за питейно

Инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.220.57 по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград

Инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.220.57 по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград – изграждане

Инвестиционното предложение „Жилищно строителство – изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.140.15, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград“ с възложител „ДЖЕМО БИЛДИНГ“ ЕООД Благоевград

Инвестиционното предложение „Жилищно строителство – изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.140.15, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград,

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 00014.108.35 в местността Тумбата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител В. Метуш

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 00014.108.35 в местността Тумбата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“