Становища

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ между о.т. 100-150 и 149-151 – р.Марево, с. Корница

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ между о.т. 100-150 и 149-151 – р.Марево, с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“,  с възложител Община Гоце Делчев…/П-01-272-1

Инвестиционно предложение „Тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 66460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли

Инвестиционно предложение „Тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 66460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, с възложител „СТОМИ АГРО“ ЕООД…/П-01-236-3

План-извлечение за извършване на лесовъдски мероприятия през 2022 г. на територията на ТП ДЛС „Осогово”, гр. Кюстендил

План-извлечение за извършване на лесовъдски мероприятия през 2022 г. на територията на ТП ДЛС „Осогово”, гр. Кюстендил, с възложител ТП ДЛС „Осогово”, гр. Кюстендил…/П-01-262-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда – автосервиз, търговски обект, складови помещения в част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 18366.68.54, местност „Въпата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен

Инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда – автосервиз, търговски обект, складови помещения в част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 18366.68.54, местност „Въпата“ по одобрени кадастрална карта и

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз, автомивка и кафе в поземлен имот 601 от квартал 48а по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз, автомивка и кафе в поземлен имот 601 от квартал 48а по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Инвестиционно предложение за изграждане на „Тръбопровод за промишлено водоснабдяване със свежа вода и кабел за управление на автоматиката от помпена станция до резервоар за промишлено водоснабдяване в минно-обогатителен комплекс „Милин камък“, гр. Брезник“

Инвестиционно предложение за изграждане на „Тръбопровод за промишлено водоснабдяване със свежа вода и кабел за управление на автоматиката от помпена станция до резервоар за промишлено водоснабдяване в минно-обогатителен комплекс „Милин

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство след промяна предназначението на земята на поземлен имот с № 246 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с. Драгичево

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство след промяна предназначението на земята на поземлен имот с № 246 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с. Драгичево, местност „Копринено орище“, община Перник“, с

Инвестиционно предложение за „Третиране на неопасни строителни отпадъци на строителна площадка в поземлен имот с идентификатор 37263.11.85 по одобрени КК и КР на с. Клисура

Инвестиционно предложение за „Третиране на неопасни строителни отпадъци на строителна площадка в поземлен имот с идентификатор 37263.11.85 по одобрени КК и КР на с. Клисура, общ. Благоевград, обл. Благоевград“ с

Инвестиционно предложение „Изграждане на 12 (дванадесет) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.8.18, местност Бухото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Изграждане на 12 (дванадесет) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.8.18, местност Бухото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област

Инвестиционно предложение „Тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 66460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли

Инвестиционно предложение „Тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 66460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, с възложител „СТОМИ АГРО“ ЕООД…/П-01-236-1

Инвестиционно предложение „Пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение“ в част от площадката на съществуваща база на затвор в с. Самораново

Инвестиционно предложение „Пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение“ в част от площадката на съществуваща база на затвор в с. Самораново, община Дупница,

Изменение на инвестиционно предложение за„Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.8 и 03504.48.14 по одобрени КК и КР на гр.Белица

Изменение на инвестиционно предложение за„Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори

Инвестиционно предложение за „Изграждане на почивно-оздравителен комплекс в поземлен имот с идентификатор 54537.52.1 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Ощава

Инвестиционно предложение за „Изграждане на почивно-оздравителен комплекс в поземлен имот с идентификатор 54537.52.1 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“, с възложител „Ридо

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.20.34, местност „Под грамада – Ш.13″ по одобрената кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.20.34, местност „Под грамада – Ш.13″ по одобрената кадастралната карта и кадастралните регистри на

Инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил“

Инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил“ с Възложител „Променергомонтаж“ АД…/П-01-165-5

Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци за водоползване на подземни води за напояване на овощни насаждения в поземлени имоти с идентификатори ПИ 39339.79.196 и ПИ 39339.140.82, землище на с.Крайници

Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци за водоползване на подземни води за напояване на овощни насаждения в поземлени имоти с идентификатори ПИ 39339.79.196 и ПИ 39339.140.82, землище

Инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект- р.Соволска Бистрица за напояване на земеделски култури в поземлени имоти №52400.2.47, 52400.2.48, 52400.2.220, 52400.2.221 в землището на с.Николичевци

Инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект- р.Соволска Бистрица за напояване на земеделски култури в поземлени имоти №52400.2.47, 52400.2.48, 52400.2.220, 52400.2.221 в землището на с.Николичевци, община Кюстендил“ , с възложител
123... 34