Становища

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Общ устройствен план на община Банско, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или най-пълно отстраняване на предполагаемите наблагоприятни последствия  от осъществяването на ОУП

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Общ устройствен план на община Банско, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или най-пълно отстраняване на предполагаемите наблагоприятни последствия  от осъществяването

Инвестиционно предложение „Основен ремонт и рехабилитация на ТГП „Караманица-Превала“ – втора степен с асфалтова настилка, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС – Дикчан“

Инвестиционно предложение „Основен ремонт и рехабилитация на ТГП „Караманица-Превала“ – втора степен с асфалтова настилка, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС – Дикчан“” с възложител ТП Държавно ловно

Инвестиционно предложение „Изграждане на шахтов кладенец, намиращ се имот с идентификатор 39116.103.4 по кадастралната карта на град Кочериново

Инвестиционно предложение „Изграждане на шахтов кладенец, намиращ се имот с идентификатор 39116.103.4 по кадастралната карта на град Кочериново, община Кочериново“…/П-01-209-1

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти в находище „Ерковище“, участък „Вриза“, землище на с. Плетена

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти в находище „Ерковище“, участък „Вриза“, землище на

Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3603 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

„Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3603 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско,

Инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от Сондаж №1 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня, община Разлог към къща за гости, изградена върху ПИ 02693.501.244, УПИ IV – 244, кв. 27, по плана на с. Баня

Инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от Сондаж №1 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня, община Разлог към къща за гости, изградена върху ПИ 02693.501.244, УПИ IV

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.31.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.31.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител И. М.../П-01-208-1

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02693.501.798 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02693.501.798 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград в къща за

Инвестиционно предложение „Изграждане на посетителски информационен център – Сърница в поземлен имот с идентификатор 70648.181.23, м. „Таш капия“ по КККР на гр. Сърница

Инвестиционно предложение „Изграждане на посетителски информационен център – Сърница в поземлен имот с идентификатор 70648.181.23, м. „Таш капия“ по КККР на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик“, с възложители Валери 

Инвестиционно предложение „Смяна на предназначението на съществуваща двуетажна масивна сграда в къща за гости и обособяване на зони за рекреация, сезонен бар, външен басейн и къмпинг зона в УПИ I-56, кв. 5 по плана на с. Горна Брезница

Инвестиционно предложение „Смяна на предназначението на съществуваща двуетажна масивна сграда в къща за гости и обособяване на зони за рекреация, сезонен бар, външен басейн и къмпинг зона в УПИ I-56,

Инвестиционно предложение „Разширение на дейност „Магазин за авточасти втора употреба, склад, автосервиз, автомивка и сондажен кладенец”, извършвана в имоти с идентификатори 56126.237.14 и 56126.237.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич

Инвестиционно предложение „Разширение на дейност „Магазин за авточасти втора употреба, склад, автосервиз, автомивка и сондажен кладенец”, извършвана в имоти с идентификатори 56126.237.14 и 56126.237.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални

Инвестиционно предложение “Промяна на Разрешително за водовземане на минерална вода №МВ-001-Д/26.07.2013г от Сондаж № 3 «Плажа»

Инвестиционно предложение “Промяна на Разрешително за водовземане на минерална вода №МВ-001-Д/26.07.2013г от Сондаж № 3 «Плажа» от НМВ изключителна държавна собственост – № 24 от Приложение № 2 на Закона

„Проект за изменение на Подробен устройствен – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 53326.500.8, местност Баните по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново

c, община Гърмен, област Благоевград (УПИ III-8, квартал 2 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград) с ново предназначение на имота –

Инвестиционно предложение „Бензиностанция с автомобилна газоснабдителна станция (АГСС), обслужваща сграда и паркинг в УПИ III-21, кв.310, Пригаров район, град Перник

Инвестиционно предложение „Бензиностанция с автомобилна газоснабдителна станция (АГСС), обслужваща сграда и паркинг в УПИ III-21, кв.310, Пригаров район, град Перник, път I-6, бул. „Скоростна магистрала”…/П-01-204-1

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в УПИ XIII-1000, кв. 42 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в УПИ XIII-1000, кв. 42 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград в мандра с капацитет 500 л мляко на ден“,

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на тир паркинг, автосервиз, бензиностанция, метан станция, ресторанти и офиси в поземлени имоти с идентификатори №52074.17.13, №52074.17.14 в местността „Песъците” и имот № 52074.15.7 в местността „Герена“ в землището на с.Ново Делчево

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на тир паркинг, автосервиз, бензиностанция, метан станция, ресторанти и офиси в поземлени имоти с идентификатори №52074.17.13, №52074.17.14 в

Инвестиционно предложение за многогодишен цикъл за интензивно непълносистемно отглеждане на риби в поземлен имот №16995.17.51 в с. Горно Уйно, общ. Кюстендил

Инвестиционно предложение за многогодишен цикъл за интензивно непълносистемно отглеждане на риби в поземлен имот №16995.17.51 в с. Горно Уйно, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил с Възложител „РОСМИЛ 2020“ ЕООД…/П-01-102-5

ИП „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

ИП „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел поддържане чистотата и

Инвестиционно предложение за „Отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки), в съществуваща ферма за аквакултури в акваторията на язовир Доспат, местност „Орлино“, в землището на гр. Сърница

Инвестиционно предложение за „Отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки), в съществуваща ферма за аквакултури в акваторията на язовир Доспат, местност „Орлино“, в землището на гр. Сърница, общ. Сърница,
123... 20