Становища

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 04399.17.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 04399.17.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител „БЕЖАВУ“ ООД

Инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща сграда изградена в поземлен имот е идентификатор 02693.158.14 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща сграда изградена в поземлен имот е идентификатор 02693.158.14 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог в къща за гости и

„Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 22246.2.275, 22246.2.237, 22246.2.243, 22246.2.299, 222246.13.238, 222246.1.239, 22246.1.295 и 222246.1.296 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Долна Рибница

„Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 22246.2.275, 22246.2.237, 22246.2.243, 22246.2.299, 222246.13.238, 222246.1.239, 22246.1.295 и 222246.1.296 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Долна Рибница, община Петрич, област

Подробен устройствен план /ПУП/ – плана за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 66460.297.7 по КК на гр. Симитли, общ. Симитли за промяна предназначението на имота от „нива“ „за жилищно строителство“

Подробен устройствен план /ПУП/ – плана за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 66460.297.7 по КК на гр. Симитли, общ. Симитли за промяна предназначението на имота от „нива“ „за жилищно

Инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, разположена в поземлени имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, разположена в поземлени имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството вода, добивана от шахтов кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 40052.9.51 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството вода, добивана от шахтов кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 40052.9.51 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.591.9, местност „Изворо“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.591.9, местност „Изворо“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложители

Инвестиционно предложение „Реконструкция на въшни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен Горно Дряново и Ковачевица и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Лещен

Инвестиционно предложение „Реконструкция на въшни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен Горно Дряново и Ковачевица и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Лещен, с. Горно Дряново и

Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на част от поземлен имот (ПИ) номер 37513.76.85, землище „Циганка“, с. Ковачевци

„Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на част от поземлен имот (ПИ) номер 37513.76.85, землище „Циганка“, с. Ковачевци, община Ковачевци,

„Горскостопанска програма за подотдели 6-в, 6-г и 6-1, имот 63152.13.13, с. Рударци, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” 

„Горскостопанска програма за подотдели 6-в, 6-г и 6-1, имот 63152.13.13, с. Рударци, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” …/П-01-153-1

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план/ПУП/-изменение на плана за застрояване /ПЗ/ на имот с идентификатор 04279.78.129, местност „Герена” по КК на Благоевград, образуван от имот с идентификатор 04279.78.127 и имот с идентификатор 04279.78.128, м.”Герена” по КК на Благоевград

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план/ПУП/-изменение на плана за застрояване /ПЗ/ на имот с идентификатор 04279.78.129, местност „Герена” по КК на Благоевград, образуван от имот с идентификатор 04279.78.127 и имот с

Инвестиционно предложение за „Преобразуване на общински имоти с идентификатори № 68789.334.42 и № 68789.334.43, м. „Елез дере“, гр. Дупница, в площадка за временно съхранение, сортиране и претоварване на генерираните битови отпадъци

Инвестиционно предложение за „Преобразуване на общински имоти с идентификатори № 68789.334.42 и № 68789.334.43, м. „Елез дере“, гр. Дупница, в площадка за временно съхранение, сортиране и претоварване на генерираните битови

Инвестиционно предложение „Реконструкция на въшни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен Горно Дряново и Ковачевица и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Лещен, с. Горно Дряново и с.Ковачевица“

Инвестиционно предложение „Реконструкция на въшни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен Горно Дряново и Ковачевица и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Лещен, с. Горно Дряново и

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Цех за палети“ в обхвата на поземлен имот 61813.750.342, находящ се в град Разлог

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Цех за палети“ в обхвата на поземлен имот 61813.750.342, находящ се в град Разлог, община Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 89“ с възложител “ТОТИ” 88 ЕООД

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството вода, използвана за риборазвъждане за обект „Рибно стопанство „Бричи бор“

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството вода, използвана за риборазвъждане за обект „Рибно стопанство „Бричи бор“, изграден в поземлен имот с идентификатор 62685.25.42, местност Бричи бор по одобрените кадастрална карта и
123... 31