Становища

Инвестиционно предложение „Изграждане на 6 броя къщи за гости в ПИ №23025.44.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“

Инвестиционно предложение „Изграждане на 6 броя къщи за гости в ПИ №23025.44.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян“, с възложители В.

Инвестиционно предложение „Изпълнение на Проект за „Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма”

Инвестиционно предложение „Изпълнение на Проект за „Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма”…/РД-04-237-1  

Инвестиционно предложение  „Изграждане на сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз” в поземлен имот с идентификатор № 87727.16.418 по КК на с. Яхиново

Инвестиционно предложение  „Изграждане на сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз” в поземлен имот с идентификатор № 87727.16.418 по КК на с. Яхиново,

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.8 и 03504.48.14

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори

Инвестиционно предложение „Подобряване на градска среда – изграждане на сондажен кладенец в УПИ XXV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Подобряване на градска среда – изграждане на сондажен кладенец в УПИ XXV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрената кадастрална карта и

Инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на територията на Община Симитли.

Инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на територията на Община Симитли…/П-01-255-1

Инвестиционно предложение „Рекултивация на общинско  депо за неопасни отпадъци, на територията на Община Дупница

Инвестиционно предложение „Рекултивация на общинско  депо за неопасни отпадъци, на територията на Община Дупница, Област Кюстендил“…/П-01-246-1

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имот 16208.134.5 в землището на с. Горна Диканя

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имот 16208.134.5 в землището на с. Горна Диканя, общ. Перник в подотдели 159 „е”, по ГСП от 2018 год. на ТП ДЛС Витошко

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от КЕИ №5 + КЕИ №4 от находище за минерална вода „Гулийна баня”

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от КЕИ №5 + КЕИ №4 от находище за минерална вода „Гулийна баня” към апартаментен хотел, находящ се в поземлен имот с

Инвестиционно намерение „Рехабилитация на Д 4 от км 1+847 до км 2+444 в землището на с. Големо село, община Бобов дол

Инвестиционно намерение „Рехабилитация на Д 4 от км 1+847 до км 2+444 в землището на с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил във връзка с кандидатстване по Мярка 4.3

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.77.5 и площ 3 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.77.5 и площ 3 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич,

Инвестиционно предложение „Изграждане на Садкова инсталация (СИ) „Добив“ за отглеждане на риба в участък от акваторията на язовир „Долна Диканя“

Инвестиционно предложение „Изграждане на Садкова инсталация (СИ) „Добив“ за отглеждане на риба в участък от акваторията на язовир „Долна Диканя“, разположен в землищата на с. Горна Диканя и с. Долна

Инвестиционно предложение „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирна стена „Долистово“ и съоръженията към нея“

Инвестиционно предложение „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирна стена „Долистово“ и съоръженията към нея“ с възложител Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД…/П-01-247-1

Инвестиционно предложение „Рехабилитация на канал ГТ-6 от НС „Дяково – 7000 дка“ в землището на с. Блатино и с. Пиперево

Инвестиционно предложение „Рехабилитация на канал ГТ-6 от НС „Дяково – 7000 дка“ в землището на с. Блатино и с. Пиперево, община Дупница, област Кюстендил във връзка с кандидатстване по Мярка

Инвестиционно предложение „Изграждане на нови и ремонт на стари временни извозни горски пътища в подотдели 13″г”, 13″е”, 13″ж”, 13″з”, 13″и”, 13″к”, 13″л”, 13″м”, 13″н”, 13″о”, 13″п”, 13″р”, 13″с”, 13″6″, 13″7″, 13 ” 8 “, с. Кладница

Инвестиционно предложение „Изграждане на нови и ремонт на стари временни извозни горски пътища в подотдели 13″г”, 13″е”, 13″ж”, 13″з”, 13″и”, 13″к”, 13″л”, 13″м”, 13″н”, 13″о”, 13″п”, 13″р”, 13″с”, 13″6″, 13″7″,

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор № 23025.43.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на град Доспат

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор № 23025.43.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян…/П-01-202-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода с дълбочина около 1200м в поземлен имот 04220.6.34 по КК и КР на село Бистрица

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода с дълбочина около 1200м в поземлен имот 04220.6.34 по КК и КР на село Бистрица, община Дупница“…/П-01-179-5

Инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Първомай, община Петрич

Инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград”, с възложител Община Петрич…/П-01-223-3

Становище по предоставен Първи междинен доклад по Дейност 1„Разработване на методики за оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните води от категория „река“, изготвен от фирма СИ ЕКО КОНСУЛТ ООД, с подизпълнител ПУЛСАР-С ООД

Становище по предоставен Първи междинен доклад по Дейност 1„Разработване на методики за оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните води от категория „река“, изготвен от фирма СИ ЕКО КОНСУЛТ ООД, с
123... 11