Становища

Провеждане на консултации по изготвено задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ЕО) на проект на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г.

Провеждане на консултации по изготвено задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ЕО) на проект на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г…./П-10-5-1

„План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечите през 2020 г. в отдели, държавна горска територия собственост на ТП ДГС „Дупница“

„План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечите през 2020 г. в отдели, държавна горска територия собственост на ТП ДГС „Дупница“…/П-01-48-6

Становище по чл. 12, ал.5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни намерения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Становище по чл. 12, ал.5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни намерения с предмета и

„Горскостопанска програма за имот №37174.32.1, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена”

„Горскостопанска програма за имот №37174.32.1, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” с възложител М. Кръстев…/П-01-276-1

Инвестиционно преложение за “Изграждане на търговски обект, паркинг и сондажен кладенец в имот с идентификатор 07377.95.53, местност „Полето“, землище на с.Българчево, община Благоевград

Инвестиционно преложение за “Изграждане на търговски обект, паркинг и сондажен кладенец в имот с идентификатор 07377.95.53, местност „Полето“, землище на с.Българчево, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на смесена

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот с идентификатор 20540.16.296, местност Ширината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот с идентификатор 20540.16.296, местност Ширината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград,

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец и търговска сграда, в която ще бъдат разположени търговска част за продажба на авточасти, склад, офис помещения, обслужващи помещения, гаражи и автомивка в поземлен имот с идентификатор 53326.55.6, местност „Горно грамаде“

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец и търговска сграда, в която ще бъдат разположени търговска част за продажба на авточасти, склад, офис помещения, обслужващи помещения, гаражи и автомивка в поземлен

Инвестиционно предложение „Обект за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 18366.54.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен

Инвестиционно предложение „Обект за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 18366.54.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област

Инвестиционно предложение „Изграждане на обект за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в поземлени имоти с идентификатори 17395.108.2 и 17395.107.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев

Инвестиционно предложение „Изграждане на обект за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в поземлени имоти с идентификатори 17395.108.2 и 17395.107.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.

Инвестиционно предложение „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от 2 (два) броя каптирани извора КЕИ1 и КЕИ2 „Водопада“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Цветино

Инвестиционно предложение „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от 2 (два) броя каптирани извора КЕИ1 и КЕИ2 „Водопада“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Цветино, намиращи се: КЕИ1, попадащ

Инвестиционно предложение за „Третиране на отпадъци с кодове 060102*, 110105* и 110106* и производство на кислол като продукт за битово ползване“ в съществуваща сграда на „Заваръчни машини“ в гр. Перник

Инвестиционно предложение за „Третиране на отпадъци с кодове 060102*, 110105* и 110106* и производство на кислол като продукт за битово ползване“ в съществуваща сграда на „Заваръчни машини“ в гр. Перник,

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство“ в имоти с идентификатори  02676.160.187и 02676.160.188, в м. „Овиначе“ по КККР на гр. Банско“

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство“ в имоти с идентификатори  02676.160.187и 02676.160.188, в м. „Овиначе“ по КККР на гр. Банско“  …/П-01-268-1

Уведомление за „ПУП-ПРЗ за УПИ1-160008, кв. 160- за Жилищно застрояване“ местност „Новото“, землище на град Доспат, област Смолян“

Уведомление за „ПУП-ПРЗ за УПИ1-160008, кв. 160- за Жилищно застрояване“ местност „Новото“, землище на град Доспат, област Смолян“ с Възложител „Титан строй Д“ООД…/П-01-239-3

Инвестиционно предложение „Рекултивация на нарушени терени в находище за добив на строителни материали „Габй-2“ чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи“

Инвестиционно предложение „Рекултивация на нарушени терени в находище за добив на строителни материали „Габй-2“ чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи“, с възложител „ДИ ВИ

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на мебели и изделия от дърво, администрация и търговска част (магазин) в поземлен имот с идентификатор 40912.45.597 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на мебели и изделия от дърво, администрация и търговска част (магазин) в поземлен имот с идентификатор 40912.45.597 по одобрени кадастрална карта и кадастрални

Инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на мост над р. Бистрица в поземлен имот с идентификатор 04217.1.184 по одобрени кадастрална карта на с. Бистрица, общ. Благоевград

Инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на мост над р. Бистрица в поземлен имот с идентификатор 04217.1.184 по одобрени кадастрална карта на с. Бистрица, общ. Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община

Инвестиционно предложение за изграждане на „Система от четири (4) броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 kV на помпена станция“ в землището на гр. Брезник и с. Конска

Инвестиционно предложение за изграждане на „Система от четири (4) броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 kV на помпена

Инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Чучулига“ на р. Пиринска Бистрица, землище на с. Ходжово, община Сандански и с. Кулата, община Петрич

Инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Чучулига“ на р. Пиринска Бистрица, землище на с. Ходжово, община Сандански и с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, с Възложител „Д-М-2011“ ООД…/П-01-193-5

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на дограма, ролетни щори и склад, в поземлен имот с идентификатор 18366.95.19 в местността „Маноле“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на дограма, ролетни щори и склад, в поземлен имот с идентификатор 18366.95.19 в местността „Маноле“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на
123... 23