Становища

Инвестиционно предложение „Площадка за едрогабаритни отпадъци -навес” в Регионално депо за неопасни отпадъци Разлог, находящ се в поземлен имот с идентификатор №02693.108.295 по одобрени КК и КР на с.Баня

Инвестиционно предложение „Площадка за едрогабаритни отпадъци -навес” в Регионално депо за неопасни отпадъци Разлог, находящ се в поземлен имот с идентификатор №02693.108.295 по одобрени КК и КР на с.Баня,община Разлог,

Инвестиционно предложение „Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в част (973 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 53326.34.93 и поземлени имоти с идентификатори 533326.34.95, 53326.34.94, 53326.34.99, 53326.34.121, 53326.34.152, 53326.34.100, 53326.34.102 и 53326.34.122″

Инвестиционно предложение „Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в част (973 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 53326.34.93 и поземлени имоти с идентификатори 533326.34.95, 53326.34.94,

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Общ устройствен план на община Якоруда, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия  от осъществяването на плана върху околната среда  и човешкото здраве  за 2018 г.

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Общ устройствен план на община Якоруда, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия  от осъществяването на

Изменение на инвестиционно предложение „Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни

Изменение на инвестиционно предложение „Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград чрез иновативни методи за управление на водите(геоклетки)”…/П-01-288-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на съвременен младежки център в поземлен имот с идентификатор 04279.621.206 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград

Инвестиционно предложение „Изграждане на съвременен младежки център в поземлен имот с идентификатор 04279.621.206 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител община

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 65334.102.117, местност „Нишан Таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 65334.102.117, местност „Нишан Таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански,

Инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на 39 900 пилета бройлери в ПИ с идентификатор № 39339.83.63, местност селскостопански двор по кадастралната карта на с. Крайници

Инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на 39 900 пилета бройлери в ПИ с идентификатор № 39339.83.63, местност селскостопански двор по кадастралната карта на с. Крайници, обл. Кюстендил“…/П-01-278-1

Инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на  депо за неопасни битови отпадъци, на територията на Община Земен“

Инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на  депо за неопасни битови отпадъци, на територията на Община Земен“…/П-01-275-4

План-извлечение за подотдели, в които предстои да се извършват лесовъдски мероприятия през 2020 г. на територията на ТП ДЛС „Осогово“

План-извлечение за подотдели, в които предстои да се извършват лесовъдски мероприятия през 2020 г. на територията на ТП ДЛС „Осогово“ гр. Кюстендил…/П-01-284-1

Инвестиционно предложение „Цех за преработка и ферментация на чесън в поземлен имот с идентификатор 22490.708.30, находящ се в село Долни Раковец

Инвестиционно предложение „Цех за преработка и ферментация на чесън в поземлен имот с идентификатор 22490.708.30, находящ се в село Долни Раковец, община Радомир, област Перник“…/П-01-277-1

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане №МВ-032017-ГБ/01.09.2017 г. от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане №МВ-032017-ГБ/01.09.2017 г. от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ чрез увеличаване на параметри на водовземане“ с възложител „НОВО СЛЪНЦЕ“

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на Находище на минерална вода „Градешки бани” -Публична общинска собственост, гр. Кресна

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на Находище на минерална вода „Градешки бани” -Публична общинска собственост, гр. Кресна, общ. Кресна, за геотермално отопление на съществуваща оранжерия в

Уведомление с вх. № КПД-11-862/23.12.2019г. за инвестиционно предложение: „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 23025.45.178 по КККР на град Доспат

Уведомление с вх. № КПД-11-862/23.12.2019г. за инвестиционно предложение: „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 23025.45.178 по КККР на град Доспат, местност „Чинлий”, община Доспат, област Смолян…/П-01-283-1

Инвестиционни предложения „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 43606.6.30 в местността „Алиева дъбика“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен

Инвестиционни предложения „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 43606.6.30 в местността „Алиева дъбика“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“ и „Жилищно

Инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на  депо за неопасни битови отпадъци, на територията на Община Земен“

Инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на  депо за неопасни битови отпадъци, на територията на Община Земен“…/П-01-275-2

Инвестиционно предложение за изграждане на „Предприятие за производство на пластмасови изделия в поземлен имот с идентификатор 44183.33.38, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозно

Инвестиционно предложение за изграждане на „Предприятие за производство на пластмасови изделия в поземлен имот с идентификатор 44183.33.38, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозно, общ. Кюстендил“…/П-01-273-1

Инвестиционно предложение за „Изграждане на водоем в ПИ000087, м. Костадин, с. Долен, ЕКАТТЕ 21868, община Сатовча

Инвестиционно предложение за „Изграждане на водоем в ПИ000087, м. Костадин, с. Долен, ЕКАТТЕ 21868, община Сатовча, област Благоевград“, с възложител Ю.  Т…/П-01-239-5

Инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник за развъждане и угояване на пъстърва в поземлен имот с идентификатор 54537.61.43 по одобрени КК и КР на с. Ощава

Инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник за развъждане и угояване на пъстърва в поземлен имот с идентификатор 54537.61.43 по одобрени КК и КР на с. Ощава, община Симитли, област Благоевград“,

Инвестиционно предложение за „Обособяване на нови квартали с №№ 40,42,43 и 44 по ПУП на с. Кладница, община Перник, местност „Краище“

Инвестиционно предложение за „Обособяване на нови квартали с №№ 40,42,43 и 44 по ПУП на с. Кладница, община Перник, местност „Краище“ от ПИ № 37174.39.127  по КККР на с. Кланица“…/П-01-268-1

План извлечение за извеждане на отгледни, възобновителни и технически сечи в землището на с. Богослов и с. Жиленци

План извлечение за извеждане на отгледни, възобновителни и технически сечи в землището на с. Богослов и с. Жиленци, община Кюстендил…/П-01-272-1
123... 12