Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 65334.99.10, м. „Нишан таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански

Инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 65334.99.10, м. „Нишан таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“,

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Соволяно“ на р. Соволянска Бистрица“, в землището на с. Соволяно и с. Скриняно, община Кюстендил

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Соволяно“ на р. Соволянска Бистрица“, в землището на с. Соволяно и с. Скриняно, община Кюстендил…/П-01-86-3

Инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити от находище „ПЕРИ-2“- участъци „Запад“ и „Изток“, разположено в землището на с. Студена

Инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити от находище „ПЕРИ-2“- участъци „Запад“ и

Инвестиционно предложение „Извършване на ремонтно-възстановителни работи на корекцията на река Мелнишка при км 4+300, десен бряг с дължина 80 м в землището на с. Капатово

Инвестиционно предложение „Извършване на ремонтно-възстановителни работи на корекцията на река Мелнишка при км 4+300, десен бряг с дължина 80 м в землището на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“ с

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс, пет бр. къщи за настаняване и открит външен басейн в поземлен имот с идентификатор 47189.301.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс, пет бр. къщи за настаняване и открит външен басейн в поземлен имот с идентификатор 47189.301.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с.

„Уведомление за проект на Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на ТП ДГС „Разлог“

„Уведомление за проект на Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на ТП ДГС „Разлог“…/П-01-147-2

Инвестиционно предложение „Изграждане на мотописта в поземлен имот с идентификатор 39116.21.240 по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново

Инвестиционно предложение „Изграждане на мотописта в поземлен имот с идентификатор 39116.21.240 по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново“, с възложител Община Кочериново…/П-01-166-1

Инвестиционно предложение за „Изграждане на „Автосервиз, магазини, кафе-аперитив, паркинг“ за поземлен имот ПИ № 77058.21.19, м. „Халката“, гр. Хаджидимово

Инвестиционно предложение за „Изграждане на „Автосервиз, магазини, кафе-аперитив, паркинг“ за поземлен имот ПИ № 77058.21.19, м. „Халката“, гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“, с възложител Г. Гелемеров…/П-01-59-5

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 61813.804.15, 61813.804.16, 61813.804.17, 61813.804.19, местност Гаврица, поземлен имоти с идентификатор 61813.803.670, местност Катарино и поземлен имот с идентификатор 61813.803.379, местност Кутов чукар по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 61813.804.15, 61813.804.16, 61813.804.17, 61813.804.19, местност Гаврица, поземлен имоти с идентификатор 61813.803.670, местност Катарино и поземлен имот с идентификатор 61813.803.379, местност Кутов

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 04279.154.39, 04279.154.40, 04279.154.41 и 04279.154.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 04279.154.39, 04279.154.40, 04279.154.41 и 04279.154.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“,

Инвестиционно предложение „Отглеждане на брашнен червей, изсушаване на брашнения червей и производство на брашно в УПИ I, кв. 25 по плана на с. Чучулигово

Инвестиционно предложение „Отглеждане на брашнен червей, изсушаване на брашнения червей и производство на брашно в УПИ I, кв. 25 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“ с възложител

Проект на „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на Автоматична газорегулираща станция /АГРС/, газопроводно отклонение (ГО), кранов възел (КВ), ел. кабел средно напрежение, оптичен кабел, обслужващ път до АГРС

Проект на „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на Автоматична газорегулираща станция /АГРС/, газопроводно отклонение (ГО), кранов възел (КВ), ел. кабел средно

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ за нуждите на къща, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02693.501.528 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ за нуждите на къща, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02693.501.528 по одобрените

Инвестиционно предложение „Почистване от растителност на корекцията на р. Блато (Арката) в землищата на с. Прибой и с. Поцърненци

Инвестиционно предложение „Почистване от растителност на корекцията на р. Блато (Арката) в землищата на с. Прибой и с. Поцърненци, Община Радомир, Област Перник“ с възложител „Напоителни системи ЕАД – София-клон“…/П-01-158-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.129.6 в местност „Виздол“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.129.6 в местност „Виздол“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали-гнайси от находище „Брановица“ – участъци „Североизток“ и „Югозапад“ в землището на с. Крушево

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали-гнайси от находище „Брановица“ – участъци „Североизток“ и „Югозапад“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“…/п-01-76-5

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, зала за тържества, басейн, търговски площи и тръбен кладенец в новообразуван поземлен имот с идентификатор 18366.96.36 с площ 5 дка(образуван от имот с идентификатор 18366.96.10) по одобрени КККР на село Гърмен

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, зала за тържества, басейн, търговски площи и тръбен кладенец в новообразуван поземлен имот с идентификатор 18366.96.36 с площ 5 дка(образуван от имот с

“Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 52520.26.7, местност „Пишл. ливади“ по кадастралната карта на с. Ресилово

“Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 52520.26.7, местност „Пишл. ливади“ по кадастралната карта на с. Ресилово, община Сапарева баня“, с
123... 68