Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на 280 дка сливови насаждения и закупуване на земеделска техника в поземлени имоти с идентификатор 02052.51.11, 02052.11.7 и 02052.51.16 в землището на с. Бабинска река

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на 280 дка сливови насаждения и закупуване на земеделска техника в поземлени имоти с идентификатор 02052.51.11, 02052.11.7 и 02052.51.16 в

Инвестиционно предложение „Модернизация на стопанството на С. Порязов – закупуване на нови, специализирани машини и съоръжения за земеделското стопанство

Инвестиционно предложение „Модернизация на стопанството на С. Порязов – закупуване на нови, специализирани машини и съоръжения за земеделското стопанство, свързани с подобряване на иновациите и напояването“…/П-01-280-3

Инвестиционно предложение  „Аварийно възстановяване на ограда и подпорна стена“, местонахождение: УПИ – I – 6, кв. 16, местност „Баните“, землище на                              с. Марчево, община Гърмен“

Инвестиционно предложение  „Аварийно възстановяване на ограда и подпорна стена“, местонахождение: УПИ – I – 6, кв. 16, местност „Баните“, землище на                              с. Марчево, община Гърмен“, с възложители С. Папазова, Р.

Инвестиционно предложение „Изграждане на производствени складови сгради за съхранение на готова продукция от бутилирана минерална вода в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан

Инвестиционно предложение „Изграждане на производствени складови сгради за съхранение на готова продукция от бутилирана минерална вода в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на

Инвестиционно предложение „Уелнес център с ресторант и парково пространство“ в ПИ с идентификатори 23025.45.366, 23025.45.389 и 23025.45.406 по КККР на град Доспат

Инвестиционно предложение „Уелнес център с ресторант и парково пространство“ в ПИ с идентификатори 23025.45.366, 23025.45.389 и 23025.45.406 по КККР на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян“, с възложител

Инвестиционно предложение “Авторемонтна работилница” в ПИ с идентификатор 65334.4.32 по КК и КР гр. Сандански

Инвестиционно предложение “Авторемонтна работилница” в ПИ с идентификатор 65334.4.32 по КК и КР гр. Сандански, обл. Благоевград“, с възложител Р. Милев…/П-01-225-3

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство в имот № 000955 (имот с идентификатор 02748.113.101) в землището на с. Бараково

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство в имот № 000955 (имот с идентификатор 02748.113.101) в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложител „Акватур 01“ ООД…/П-01-302-1

Инвестиционно предложение „Покриване на дере (дере на река Еремийска) находящо се в кв. 26, 29 и 30 в централната част на село Невестино, община Невестино“

Инвестиционно предложение „Покриване на дере (дере на река Еремийска) находящо се в кв. 26, 29 и 30 в централната част на село Невестино, община Невестино“, с възложител Община Невестино…/П-01-225-3

Инвестиционно предложение „Хидрогеоложко проучване за разкриване на термална вода, чрез изграждане на сондаж с дълбочина до 600 метра в поземлен имот с идентификатор 44121.30.29, местност „Калчовица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални  регистри на с. Лозеница

Инвестиционно предложение „Хидрогеоложко проучване за разкриване на термална вода, чрез изграждане на сондаж с дълбочина до 600 метра в поземлен имот с идентификатор 44121.30.29, местност „Калчовица“ по одобрени кадастрална карта

Инвестиционно предложение „Изграждане на мандра с капацитет 500 л мляко на ден в поземлен имот с идентификатор 40912.176.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово

Инвестиционно предложение „Изграждане на мандра с капацитет 500 л мляко на ден в поземлен имот с идентификатор 40912.176.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич,

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 20345.9.11, местност „Свети Димитър“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 20345.9.11, местност „Свети Димитър“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“ с

„Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 65334.4.20, местност „Могилата“ по кадастралната карта на гр. Сандански

„Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 65334.4.20, местност „Могилата“ по кадастралната карта на гр. Сандански, общ. Сандански, обл.

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали-доломити от находище „Остри връх“ в землището на с. Друган

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали-доломити от находище „Остри връх“ в землището на с. Друган, община Радомир, област Перник“ с възложител ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН ЕООД

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в поземлен имот с идентификатор 39935.37.8 в местността „Турски гробе“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в поземлен имот с идентификатор 39935.37.8 в местността „Турски гробе“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение „Ремонтно-възстановителни работи на корекция река Бистрица от км 0+000 до км 0+400, землище Долно село

Инвестиционно предложение „Ремонтно-възстановителни работи на корекция река Бистрица от км 0+000 до км 0+400, землище Долно село, община Кюстендил, област Кюстендил“, с възложител “Напоителни системи”ЕАД, клон Струма – Места…/П-01-271-1

Инвестиционно предложение „Реконструкция на помпена станция (ПС) „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 м3“

Инвестиционно предложение „Реконструкция на помпена станция (ПС) „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 м3“, с възложител Община Радомир…/П-01-230-1

Инвестиционно предложение „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: железопътни участъци София – Перник и Перник -Радомир“

 Инвестиционно предложение „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: железопътни участъци София – Перник и Перник -Радомир“ , с възложител ДП НКЖИ…/П-01-316-1
123... 50