Становища

Инвестиционно предложение „Вила за отдих, спорт, атракции и рекреация в поземлен имот с идентификатор 54225.4.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Осина

Инвестиционно предложение „Вила за отдих, спорт, атракции и рекреация в поземлен имот с идентификатор 54225.4.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Осина, местност „Голямо блато“, община Сатовча, област

Инвестиционно предложение „Осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 02693.55.57 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с .Баня

Инвестиционно предложение „Осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 02693.55.57 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с .Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „ДАВИТА“ ООД…/П-01-132-2      

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, автосервиз, административно-битова сграда, трафопост, собствен водоизточник и паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.192.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, автосервиз, административно-битова сграда, трафопост, собствен водоизточник и паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.192.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община

Инвестиционно предложение ,,Цех за производство на напитки – бевъриджис продукти в поземлен имот с 04532.40.421, в местност „Околище” по КК и КР на гр. Бобошево

Инвестиционно предложение ,,Цех за производство на напитки – бевъриджис продукти в поземлен имот с 04532.40.421, в местност „Околище” по КК и КР на гр. Бобошево, общ. Бобошево, обл. Кюстендил“, с

Инвестиционно предложение за „Изграждане на двоя броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени КК и КР на гр. Петрич

Инвестиционно предложение за „Изграждане на двоя броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени КК и КР на гр. Петрич, област Благоевград, с цел допълнително питейно-битово водоснабдяване

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02693.501.167 по КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02693.501.167 по КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград в къща за гости, изграждане на

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода  от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ към хотелски комплекс „Изгрева“ върху  ПИ 02693.501.377 по КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода  от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ към хотелски комплекс „Изгрева“ върху  ПИ 02693.501.377 по КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на 15 броя къщи в поземлен имот с идентификатор 61813.527.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на 15 броя къщи в поземлен имот с идентификатор 61813.527.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“,

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 57159.58.22, землище на с. Покровник

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 57159.58.22, землище на с. Покровник от „нива” за „офис сграда, бензиностанция-1 бр.

Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.240.396 и 23025.240.403 по КККР на гр. Доспат

Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.240.396 и 23025.240.403 по КККР на гр. Доспат, местност „Новото“, община Доспат, област Смолян“, с възложител Евтим Пържанов…/П-01-131-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг в поземлен имот с идентификатор 37472.42.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица

Инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг в поземлен имот с идентификатор 37472.42.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител община Гърмен…/П-01-130-1

Изграждане и обслужване на съоръжение на техническата инфраструктура: три броя кабели ниско напрежение за електрозахранване на ПИ с идентификатори 23025.39.45. 23025.39.72, 23025.39.85 и 23025.39.86 по КККР на град Доспат

Изграждане и обслужване на съоръжение на техническата инфраструктура: три броя кабели ниско напрежение за електрозахранване на ПИ с идентификатори 23025.39.45. 23025.39.72, 23025.39.85 и 23025.39.86 по КККР на град Доспат; и

Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.45.260 и 23025.45.259 по КККР на гр. Доспат

Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.45.260 и 23025.45.259 по КККР на гр. Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян“, с възложител „Титан транс Д“ ЕООД…/П-01-118-1

Инвестиционно предложение заизграждане на „Път с трайна настилка от границата на обхвата на републикански път II-63 при км 17+736 до УПИ II-72.30,72.29,72.31,72.46, кв. 129, следващ трасето на съществуващи полски пътища

Инвестиционно предложение заизграждане на „Път с трайна настилка от границата на обхвата на републикански път II-63 при км 17+736 до УПИ II-72.30,72.29,72.31,72.46, кв. 129, следващ трасето на съществуващи полски пътища,

Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя къщи за отдих в поземлен имот с идентификатор 39614.7.131, местност Момина кула по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен

Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя къщи за отдих в поземлен имот с идентификатор 39614.7.131, местност Момина кула по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско,

Инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на животни – 100 бр. крави и сондажен кладенец в ПИ 39116.108.2 по одобрени КР и КК на гр.Кочериново

Инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на животни – 100 бр. крави и сондажен кладенец в ПИ 39116.108.2 по одобрени КР и КК на гр.Кочериново“…/П-01-8-3

Инвестиционно предложение за „Изграждане на нов тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.169.76, в м.“Овиначе“ по одобрени КК и КР на гр. Банско

Инвестиционно предложение за „Изграждане на нов тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.169.76, в м.“Овиначе“ по одобрени КК и КР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с Възложител

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви на Мартинес 2008 ЕООД с обща площ 3,8753 ха

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви на Мартинес 2008 ЕООД с обща площ 3,8753 ха, находящи се в землищата на с. Кромидово

Инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400/етернит/ в участъка от изравнителна шахта с обем 25 куб.м след ПС „Опалово”, намираща се в с.Друган

Инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400/етернит/ в участъка от изравнителна шахта с обем 25 куб.м след ПС „Опалово”, намираща се в с.Друган до НВ 300 куб.м водоснабдяващ ниска зона

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 04279.119.16, местност „Под черквата“ по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 04279.119.16, местност „Под черквата“ по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри
123... 17