Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на дъждопреливник в улица с осови точки 209, 210 и 212 (поземлени имоти с идентификатори 65334.301.6307 и 65334.301.6352 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански

Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на дъждопреливник в улица с осови точки 209, 210 и 212 (поземлени имоти с идентификатори 65334.301.6307 и 65334.301.6352 по одобрени кадастрална карта и кадастрални

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец „ШК-1“, в поземлен имот с идентификатор 18366.95.550, местност Дрънковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец „ШК-1“, в поземлен имот с идентификатор 18366.95.550, местност Дрънковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен,

Инвестиционно предложение „Експлоатация на находище „Лиляново“, участък „Тремощица“, разположено в землището на с. Вихрен

Инвестиционно предложение „Експлоатация на находище „Лиляново“, участък „Тремощица“, разположено в землището на с. Вихрен, община Сандански, обл. Благоевград“, с възложител „Пирин мрамор” АД…/П-01-448-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс в имот с идентификатор 56126.603.1522 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс в имот с идентификатор 56126.603.1522 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград“, с възложител „МАНТАР-2012“ ЕООД…./П-01-10-1

„Проект на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 56126.603.9400, поземлен имот с идентификатор 56126.603.9401 и част от поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

„Проект на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 56126.603.9400, поземлен имот с идентификатор 56126.603.9401 и част от поземлен имот с идентификатор

Инвестиционно предложение „Изграждане на комплекс за кремиране е урнополагане в поземлен имот е идентификатор 55871.617.48, гр. Перник

Инвестиционно предложение „Изграждане на комплекс за кремиране е урнополагане в поземлен имот е идентификатор 55871.617.48, гр. Перник, община Перник”, с възложител „ПЕРНИК КРЕМАТОРИУМ“ ООД…/П-01-1-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 69261.501.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 69261.501.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложител В. Костадинов…/П-01-451-3

„Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.95.551, местност „Даръковица“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен

„Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.95.551, местност „Даръковица“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, с цел

Инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02693.90.4, местност Агова круша по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02693.90.4, местност Агова круша по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с

„Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.24.224 по одобрени кадастрална карта на с. Бараково

„Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.24.224 по одобрени кадастрална карта на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението

Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг , в участъка от ОТ 68 до ОТ 53, по улица „Васил Левски“ гр. Симитли

Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг , в участъка от ОТ 68 до ОТ 53, по улица „Васил Левски“ гр.

Инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води от КЕИ „Вихрен“ за питейно-битово водоснабдяване на хижа „Вихрен“ в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1652 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води от КЕИ „Вихрен“ за питейно-битово водоснабдяване на хижа „Вихрен“ в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1652 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.

Инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище и СПА УПИ VI-168,101 с площ 6721 кв.м., кв. 17 по плана на с. Кромидово, общ. Петрич“

Инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище и СПА УПИ VI-168,101 с площ 6721 кв.м., кв. 17 по плана на с. Кромидово, общ. Петрич“ с възложител “АМИЧИДИ” ООД…/П-01-375-4

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на техническата инфраструктура и съоръженията към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устройване на открит паркинг в Централна градска част на гр. Дупница“

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на техническата инфраструктура и съоръженията към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устройване на открит паркинг в Централна градска част

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.24.42, местност Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.24.42, местност Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с възложител „БИЛД
123... 59