Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Изграждане на 3бр. къщи за гости в ПИ 02693.55.21 по одобрени КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на 3бр. къщи за гости в ПИ 02693.55.21 по одобрени КК и КР на с. Баня и водовземане на минерална вода от Сондаж №1 от находище на

Инвестиционно предложение „Изграждане на 5 бр. къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6032, 02693.501.6033, 02693.501.6034, 02693.501.6035,        02693.501.6048,        02693.501.6049, 02693.501.6050, 02693.501.6051, 02693.501.6053 по одобрени КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на 5 бр. къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6032, 02693.501.6033, 02693.501.6034, 02693.501.6035,        02693.501.6048,        02693.501.6049, 02693.501.6050, 02693.501.6051, 02693.501.6053 по одобрени КК и КР на с.

„Изграждане на автомивка в имот с идентификатор 52101.8.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка в имот с идентификатор 52101.8.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител Г. Г. …/П-01-187-5

Индивидуално вилно строителство в поземлен имот с идентификатор № 70648.174.133 в местността „Орлино“ по КК и КР на гр.Сърница, община Сърница, област Пазарджик

Инвестиционно предложение за „Индивидуално вилно строителство в поземлен имот с идентификатор № 70648.174.133 в местността „Орлино“ по КК и КР на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик…/П-01-260-4

„Заявление за почистване от дървесна и храстовидна растителност на общински поземлени имоти в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил“

Заявление за почистване от дървесна и храстовидна растителност на общински поземлени имоти в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област КюстендилП-01-389-1

Инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за селскостопанска продукция и инвентар с помещения за обитаване  в поземлен имот с идентификатор № 436999.5.12 в местността „Манастира“ по КК и КР на с. Лиляново

Инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за селскостопанска продукция и инвентар с помещения за обитаване  в поземлен имот с идентификатор № 436999.5.12 в местността „Манастира“ по КК и КР на

Изменение на инвестиционно предложение „Пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение“ в част от площадката на съществуваща база на затвор в с. Самораново

Изменение на инвестиционно предложение „Пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение“ в част от площадката на съществуваща база на затвор в с. Самораново,

„Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 66460.277.32, местност Чифлико по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли

„Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 66460.277.32, местност Чифлико по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община

Инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на модулни оранжерии, изграждане на селскостопанска постройка с фотоволтаик и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 62699.43.1 в местността Капенливица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци

Инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на модулни оранжерии, изграждане на селскостопанска постройка с фотоволтаик и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 62699.43.1 в местността Капенливица по одобрени кадастрална карта

Проект на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (пета версия от октомври 2021 г.) и Доклад за Екологична оценка (ДЕО) за проект на „Програма Околна среда 2021-2027г.“

Проект на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (пета версия от октомври 2021 г.) и Доклад за Екологична оценка (ДЕО) за проект на „Програма Околна среда 2021-2027г.“ (версия 5.0)…/П-01-367-1

Изразяване на становище по чл. 155,ал. 1, т. 23 от Заон за водите по постъпило в РИОСВ- Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.150.25, местност Чинар куши по одобрените КК и КР на гр. Сандански

Изразяване на становище по чл. 155,ал. 1, т. 23 от Заон за водите по постъпило в РИОСВ- Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.150.25,

Инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на система за капково напояване и котел на пелети за нуждите на оранжерии, изградени в поземлен имот с идентификатор 59077.61.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай

Инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на система за капково напояване и котел на пелети за нуждите на оранжерии, изградени в поземлен имот с идентификатор 59077.61.5 по одобрени кадастрална карта и

Инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване с магазини, офиси, заведение за хранене и отделно от многофункционалната сграда за обществено обслужване като самостоятелен обект: магазин за строителни материали в поземлен имот с идентификатор 40052.28.76, местност „Беглико“ по одобрени КК и КР на с. Крупник

Инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване с магазини, офиси, заведение за хранене и отделно от многофункционалната сграда за обществено обслужване като самостоятелен обект: магазин за строителни

Инвестиционни предложения „Група еднофамилни къщи – поставяне на 15 броя къщи тип контейнер в поземлен имот с идентификатор 02960.69.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево

Инвестиционни предложения „Група еднофамилни къщи – поставяне на 15 броя къщи тип контейнер в поземлен имот с идентификатор 02960.69.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община

Инвестиционно предложение „Изграждане на авторемонтна работилница, автомивка, сграда за административна дейност, паркинг и сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 14492.15.179 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна

Инвестиционно предложение „Изграждане на авторемонтна работилница, автомивка, сграда за административна дейност, паркинг и сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 14492.15.179 по одобрени кадастрална карта и

Инвестиционно предложение „Изграждане на парник в поземлен имот с идентификатор 04532.117.1, находящ се в местност „Герена“, землище на гр. Бобошево

Инвестиционно предложение „Изграждане на парник в поземлен имот с идентификатор 04532.117.1, находящ се в местност „Герена“, землище на гр. Бобошево, област Кюстендил“…/П-01-313-1

Инвестиционно предложение за „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 66874.31.252 с площ от 6097 кв.м в местността „Плевнището“, землище на село Скребатно

Инвестиционно предложение за „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 66874.31.252 с площ от 6097 кв.м в местността „Плевнището“, землище на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“  от

Инвестиционно предложение „ Изграждане на „Крайпътен обслужващ обект – Автосервиз и автомивка“ в обхвата на поземлен имот 61813.132.6, местност „Дворене“, землището на град Разлог, община Разлог“

Инвестиционно предложение „ Изграждане на „Крайпътен обслужващ обект – Автосервиз и автомивка“ в обхвата на поземлен имот 61813.132.6, местност „Дворене“, землището на град Разлог, община Разлог“, с възложител „АУТО –

Инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за бройлери с обслужващи стопанства в ПИ с идентификатор № 39339.118.19 по КК на с. Крайници

Инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за бройлери с обслужващи стопанства в ПИ с идентификатор № 39339.118.19 по КК на с. Крайници, общ. Дупница, местност „Овчарници при Свилен Крекманов“ с възложител

Инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости и сондажен кладенец с дълбочина 35-40 м в поземлен имот с идентификатор 14341.27.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново

Инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости и сондажен кладенец с дълбочина 35-40 м в поземлен имот с идентификатор 14341.27.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с.
1234... 38