Становища

Инвестиционно предложение „Възстановяване на съществуващ праг, представляващ защитно съоръжение на канализационен колектор, преминаващ р. Благоевградска Бистрица в района на кв. „Старо Струмско”

Инвестиционно предложение „Възстановяване на съществуващ праг, представляващ защитно съоръжение на канализационен колектор, преминаващ р. Благоевградска Бистрица в района на кв. „Старо Струмско”, заустващ отпадъчните води от селата Рилци и Бело

„План-извлечение за усвояване на дървесина поради изтичане на срока на действие ЛУП на от ТП „Държавно горско стопанство Благоевград”

„План-извлечение за усвояване на дървесина поради изтичане на срока на действие ЛУП на от ТП „Държавно горско стопанство Благоевград”…/П-01-73-3

Инвестиционно предложение за „Текущ ремонт на съществуващо рибопроходно съоръжение от водохващане №12 на р. Санданска Бистрица в поземлен имот с идентификатор 43699.57.3 по одобрени КК и КР на с. Лиляново

Инвестиционно предложение за „Текущ ремонт на съществуващо рибопроходно съоръжение от водохващане №12 на р. Санданска Бистрица в поземлен имот с идентификатор 43699.57.3 по одобрени КК и КР на с. Лиляново,

Инвестиционно предложение „Изграждане на база за отдих“ е поземлен имот с идентификатор 23025.56.32 по КККР на град Доспат, местност „Добролий“

Инвестиционно предложение „Изграждане на база за отдих“ е поземлен имот с идентификатор 23025.56.32 по КККР на град Доспат, местност „Добролий“, община Доспат, област Смолян“, с възложител „Бай Илия“ ЕООД…/П-01-41-3

Инвестиционно предложение „Три боря къщи за гости е ПИ 23025.57.75 и 12 броя къщи за гости и хотел в ПИ №23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54 и 23025.57.55, м. „Каркъма“ по КККР на гр. Доспат

Инвестиционно предложение „Три боря къщи за гости е ПИ 23025.57.75 и 12 броя къщи за гости и хотел в ПИ №23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54 и 23025.57.55, м. „Каркъма“ по КККР на

Инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение от подземни води (тръбен кладенец) за задоволяване на собствени потребности с дълбочина до 8 метра, с потопяема помпа, за домакинско – битови нужди и напояване в УПИ XXI-386, кв. 7 по плана на с. Рилци

Инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение от подземни води (тръбен кладенец) за задоволяване на собствени потребности с дълбочина до 8 метра, с потопяема помпа, за домакинско – битови нужди и

Инвестиционно предложение „Изграждане на 4 (четири) бр. къщи за гости, една обслужваща сграда със СПА и външен басейн, жилищна сграда с басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.314.12, местност Агова круша по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на 4 (четири) бр. къщи за гости, една обслужваща сграда със СПА и външен басейн, жилищна сграда с басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.314.12, местност Агова

Инвестиционно предложение за „Полуинтензивно отглеждане на пъстървови видове риби във водоем-рибарник и напояване на земеделски култури с вода от него“ в ПИ 31259.1.4 по КККР на с. Змейца

Инвестиционно предложение за „Полуинтензивно отглеждане на пъстървови видове риби във водоем-рибарник и напояване на земеделски култури с вода от него“ в ПИ 31259.1.4 по КККР на с. Змейца, общ. Доспат,

Инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 65334.206.691, м. „Соколовец” по КККР на гр. Сандански

Инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 65334.206.691, м. „Соколовец” по КККР на гр. Сандански, област Благоевград“…/П-01-86-1

Горско-стопанска програма за имот 16208.133.3, с. Горна Диканя, на територията на Държавно ловно стопанство – Витошко-Студена и имот 16208.140.3

Горско-стопанска програма за имот 16208.133.3, с. Горна Диканя, на територията на Държавно ловно стопанство – Витошко-Студена и имот 16208.140.3, с. Горна Диканя на територията на Държавно горско стопанство – Радомир,

„Горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на община Кюстендил, на територията на ТП ДГС Кюстендил и ТП ДЛС Осогово“

„Горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на община Кюстендил, на територията на ТП ДГС Кюстендил и ТП ДЛС Осогово“…/П-01-255-6

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 4 (четири) броя къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.50.41, местност Бански път по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 4 (четири) броя къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.50.41, местност Бански път по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община

Инвестиционно предложение: „Водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулиина баня“ за захранване на хигиенна баня, разположена в поземлен имот с идентификатор 02693.501.5066 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на е. Баня

Инвестиционно предложение: „Водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулиина баня“ за захранване на хигиенна баня, разположена в поземлен имот с идентификатор 02693.501.5066 по одобрените

Инвестиционно предложение за „Корекция на р. Върбица в регулацията на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Инвестиционно предложение за „Корекция на р. Върбица в регулацията на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, с Възложител Община Гърмен…/П-01-84-1

Инвестиционно предложение за „Подобряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на р. Струма в участък с дължина 1200 м по течението от моста в кв. Бела вода

Инвестиционно предложение за „Подобряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на р. Струма в участък с дължина 1200 м по течението от моста в кв. Бела вода, гр.

Инвестиционно предложение „Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели в имот №41112.25.162, местност „Жабокрътски рид“

Инвестиционно предложение „Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели в имот №41112.25.162, местност „Жабокрътски рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.

„Изграждане на  инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала”, землището на с. Бистрица

Инвестиционно предложение „Изграждане на  инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала”, землището на с. Бистрица, Община Благоевград“, с възложител „Прима Инвест БГ” ООД …/П-01-72-2

„Промяна на предназначението на горска територия за „СОЗ – пояс 1“ и полагане на водопровод до поземлен имот с №174107, землище на гр. Сърница”

Инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на горска територия за „СОЗ – пояс 1“ и полагане на водопровод до поземлен имот с №174107, землище на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик“,
123... 28