Становища

Писмо изх. № ОВОС-61/12.01.2021 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Писмо изх. № ОВОС-61/12.01.2021 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за Инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради, в поземлен имот с идентификатор №23025.45.192″

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради, в поземлен имот с идентификатор №23025.45.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, община Доспат, област Смолян“ с възложител А.Ч. …/П-01-302-1

Инвестиционно предложение за „Изграждане на пристройка – „Цех за преработка на риба и аквакултури“

Инвестиционно предложение за „Изграждане на пристройка – „Цех за преработка на риба и аквакултури“ към съществуваща сграда „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури- тип затворена рециркулационна система в УПИ I-0002019,

Инвестиционно предложение за „ I-ви етап на разширение на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в ПИ с идентификатор 39270.25.208

Инвестиционно предложение за „ I-ви етап на разширение на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в ПИ с идентификатор 39270.25.208, местност „Валтата“ по одобрени КК и КР на с.

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня”

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня, община Разлог към „Курортно- възстановителен център и ваканционно селище в ПИ

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Жилищни сгради” в ПИ с идентификатор 39116.151.19

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Жилищни сгради” в ПИ с идентификатор 39116.151.19 и ПИ с идентификатор 39116.151.20 в землището на гр. Кочериново, местност „НАД ПЪТЯ ДАБО”, община Кочериново, област Кюстендил“ …/П-01-316-1

Инвестиционно предложение за „Реконструкция и преустройство на курортна сграда при запазване на годните конструктивни елементи

Инвестиционно предложение за „Реконструкция и преустройство на курортна сграда при запазване на годните конструктивни елементи, местоположението, очертанията на застроената площ по кадастрална карта и разгънатата площ (вкл. Сутеренни нива), м.

Инвестиционно предложение „Допълнение към инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз

Инвестиционно предложение „Допълнение към инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз с административно-битова и търговска част, пункт за технически прегледи на МПС, център за смяна на гуми в поземлен имот с

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в имот 15535.503.102

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в имот 15535.503.102 по кадастралната карта на село Голямо село, община Бобов дол“,  с възложител „ХИЙТ ЕНЕРДЖИ“ЕООД …/П-01-305-1

ИП „Изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор  20331.51.94″

ИП „Изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор  20331.51.94 (образуван от имот №000096) по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, област Благоевград с  цел

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40052.58.42

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40052.58.42 в местността „Калуша“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“, с

Инвестиционно предложение „Изграждане на нова техническа инфраструктура от първостепенно значение – общински път IV клас в местностите „Чапрашлико“ и Ачкала“

Инвестиционно предложение „Изграждане на нова техническа инфраструктура от първостепенно значение – общински път IV клас в местностите „Чапрашлико“ и Ачкала“ в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ с

Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за корекция на река Глазне от границата на НП „Пирин“

Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за корекция на река Глазне от границата на НП „Пирин“ до изградения участък от корекцията (от км 0+340 до сливането на река

Инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води за напояване на тревни площи, декоративни храсти и за хигиенизиране на бетонови площадки

Инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води за напояване на тревни площи, декоративни храсти и за хигиенизиране на бетонови площадки в поземлен имот с идентификатор 56126.119.55 по одобрени кадастрална карта и

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.301.1155

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.301.1155, местност „Баларбаши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложители

Инвестиционно предложение „Почистване, укрепване на речно корито и устои

Инвестиционно предложение „Почистване, укрепване на речно корито и устои на мостови съоръжения по поречието на река Врабчанска в регулационните граници на село Горна Врабча, община Земен“, с възложител Община Земен

Инвестиционно предложение за „Монтаж на мобилен бетонов възел ELKOFN Mobile Master-150 Elephant

Инвестиционно предложение за „Монтаж на мобилен бетонов възел ELKOFN Mobile Master-150 Elephant в поземлен имот с идентификатор № 39387.41.73, землище на с. Кралев дол, местност „Айдарица”, община Перник” …/П-01-124-3

Постъпило в РИОСВ – София заявление с вх. № 15117/27.10,2020 г. за съгласуване на поставяне на 2 бр. скари

Постъпило в РИОСВ – София заявление с вх. № 15117/27.10,2020 г. за съгласуване на поставяне на 2 бр. скари от дървен материал (трупи) в имот с идентификатор 37147.33.1, в землището
123... 24