Становища

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на овце в поземлен имот с идентификатор 61813.297.1

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на овце в поземлен имот с идентификатор 61813.297.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с

Планирани промени в инвестиционно предложение „Изграждане на Регионален Център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница“

Планирани промени в инвестиционно предложение „Изграждане на Регионален Център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница“ с възложител Община Дупница.П-01-7-4

Инвестиционно предложение животновъден обект за отглеждане на крави в ПИ №013215, местност „Аметкова лъка“, землище на с.Барутин, община Доспат“

Инвестиционно предложение „Животновъден обект за отглеждане на крави в ПИ №013215, местност „Аметкова лъка“, землище на с.Барутин, община Доспат“ с възложител С. Д….П-01-465-4

Инвестиционно предложение почистване и подобряване проводимостта на речните легла в община Перник

Инвестиционно предложение „Почистване и подобряване проводимостта на речните легла в община Перник, община Радомир, община Брезник, община Ковачевци и община Земен, област Перник по Обособена позиция №1 и Обособена позиция

Инвестиционно предложение изграждане на автоматизирана система за капково напояване в землище на с.Левуново и с.Ново Кономлади

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови масиви на площ от 125.452 дка в поземлени имоти с идентификатор 002008,092009, 095001,096001, 096002, 096003,097001, 097002, 097003 и

Инвестиционно предложение изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 000687, землище на с. Будилци

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 000687, землище на с. Будилци, община Кресна, област Благоевград“, с възложител Д. М. П-01-1-1

Подробен устройствен план (ПУ11) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за имот е идентификатор 04279.78.127, местност „Герена“

„Подробен устройствен план (ПУ11) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за имот е идентификатор 04279.78.127, местност „Герена“, по кадастрална та карта на гр. Благоевград, обш. Благоевград, област Благоевград за

Инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване”

Инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на площ 28 дка, находящи се в поземлен имот №142058 в землището на с. Илинденци, община