Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в новообразувани имоти УПИ II272, УПИ III272, УПИ IV272 и УПИ V272, УПИ VI272, УПИ VII272 и УПИ VIII272, кв. 4 по плана на с. Поленица, община Сандански“, с възложители наследници на М. Манолев.

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в новообразувани имоти УПИ II272, УПИ III272, УПИ IV272 и УПИ V272, УПИ VI272, УПИ VII272 и УПИ VIII272, кв. 4 по плана на с. Поленица,

Инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно приложение „Изграждане на две двуетажни жилищни сгради в имоти с идентификатори 17405.128.63 и 17405.128.64 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ с възложител Ю.  Лепичева

Инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно приложение „Изграждане на две двуетажни жилищни сгради в имоти с идентификатори 17405.128.63 и 17405.128.64 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община

Инвестиционно предложение „Корекция на река „Бяла река“ – II участък между мост на ул. „Даме Груев“ с о. т. 279 до след о. т. 1065 на ул. „Цар Самуил“ в град Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Корекция на река „Бяла река“ – II участък между мост на ул. „Даме Груев“ с о. т. 279 до след о. т. 1065 на ул. „Цар Самуил“ в

Инвестиционно предложение „Поставяне на временно преместваемо повърхностно съоръжение за улавяне и отвеждане па отпадъци от река Банщица, град Кюстендил“ , с възложител Сдружение „Чиста Струма“

Инвестиционно предложение „Поставяне на временно преместваемо повърхностно съоръжение за улавяне и отвеждане па отпадъци от река Банщица, град Кюстендил“ , с възложител Сдружение „Чиста Струма“…/П-01-244-9

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъден обект – кравеферма в ПИ 31259.17.730, землище на с.Змейца, община Доспат“, с възложител С. Камбуров

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъден обект – кравеферма в ПИ 31259.17.730, землище на с.Змейца, община Доспат“, с възложител С. Камбуров…/П-01-115-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.82.45 в местността Кури дере – Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.82.45 в местността Кури дере – Ш.24 по одобрени кадастрална

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 35434.105.39, находящ се в землището на с. Калище, община Ковачевци, област Перник, с възложител Е. Стоянова

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 35434.105.39, находящ се в землището на с. Калище, община Ковачевци, област Перник, с възложител Е. Стоянова…/P-01-82-1

„Проект преустройство на съществуващи или изграждане на нови рибни проходи на каскада „Пиринска Бистрица“ за водохващане „Пиринска Бистрица““ с възложител „ПИРИРНСКА БИСТРИЦА- ЕНЕРГИЯ“ ЕАД

„Проект преустройство на съществуващи или изграждане на нови рибни проходи на каскада „Пиринска Бистрица“ за водохващане „Пиринска Бистрица““ с възложител „ПИРИРНСКА БИСТРИЦА- ЕНЕРГИЯ“ ЕАД…/П-01-121-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на водопроводи за минерална вода – съоръжения на техническата инфраструктура от Сондаж №1-хг и КЕИ Галерията от НМВ „Сапарева баня“ до ПИ 65365.32.358 находящ се в землището на гр. Сапарева баня, област Кюстендил“ с възложител „АКВА ТРИЙТМЪНТ“ АД

Инвестиционно предложение „Изграждане на водопроводи за минерална вода – съоръжения на техническата инфраструктура от Сондаж №1-хг и КЕИ Галерията от НМВ „Сапарева баня“ до ПИ 65365.32.358 находящ се в землището

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 68792.39.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител А.  Дюлгеров

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 68792.39.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“…./П-01-123-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбопроводна връзка между ВЕЦ 2 (от каскада Ретиже) и съществуващ напоителен канал, захранващ яз. Кремен“, в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“, с възложител АВЕРС ЕООД

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбопроводна връзка между ВЕЦ 2 (от каскада Ретиже) и съществуващ напоителен канал, захранващ яз. Кремен“, в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“, с възложител

Инвестиционно предложение „Изграждане на обществена баня в поземлен имот с идентификатор 02693.501.1349 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Община Разлог

Инвестиционно предложение „Изграждане на обществена баня в поземлен имот с идентификатор 02693.501.1349 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Община Разлог…./П-01-67-1

Уведомление за инвестиционно предложение „Осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Марикостиново, община Петрич, от тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Уведомление за инвестиционно предложение „Осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Марикостиново, община Петрич, от тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални

Инвестиционно предложение за „Подновяване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК – 1, изградено в поземлен имот с идентификатор 57159.504.102 по одобрените КК и КР на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Инвестиционно предложение за „Подновяване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК – 1, изградено в поземлен имот с идентификатор 57159.504.102 по одобрените

Инвестиционно предложение „Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 38532.110.43 по одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител Д. Синанова

Инвестиционно предложение „Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 38532.110.43 по одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител Д. Синанова…/П-01-351-5
123... 86