Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуваща разпределителна шахта и резервоар и подмяна на съществуващи довеждащи и отвеждащи водопроводи към нея за селата-с. Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката“

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуваща разпределителна шахта и резервоар и подмяна на съществуващи довеждащи и отвеждащи водопроводи към нея за селата-с. Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката“ и „Реконструкция на

Инвестиционното предложение „Жилищно строителство – изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.140.15, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционното предложение „Жилищно строителство – изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.140.15, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград,

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18, местност Гнилник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18, местност Гнилник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община

Инвестиционно предложение „Възстановяване и доизграждане на съществуващ стадион в обхват на поземлен имот с идентификатор 02693.86.981, местност Конещица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград

Инвестиционно предложение „Възстановяване и доизграждане на съществуващ стадион в обхват на поземлен имот с идентификатор 02693.86.981, местност Конещица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог,

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 местност „Ранковец“ и 57176.42.7 и местност „Бангеица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 местност „Ранковец“ и 57176.42.7 и местност „Бангеица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област

„Изграждане на рибен проход при речно водохващане „Моста“, землище на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград“ с възложител Община Белица

„Изграждане на рибен проход при речно водохващане „Моста“, землище на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград“ с възложител Община Белица…/П-01-359-1

Инвестиционно предложение „Увеличаване на ползваното количество минерална вода до 9000 – 10000 куб. м/годишно за нуждите на семеен хотел изграден в поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши

Инвестиционно предложение „Увеличаване на ползваното количество минерална вода до 9000 – 10000 куб. м/годишно за нуждите на семеен хотел изграден в поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши по

Становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1“ в поземлен имот с идентификатор №04279.36.82 по КК и КР на гр. Благоевград

Становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1“ в поземлен имот с идентификатор №04279.36.82 по

Инвестиционно предложение за „Проект на Подробно устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61813.772.6 в местността „Катарино“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Инвестиционно предложение за „Проект на Подробно устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61813.772.6 в местността „Катарино“ по одобрените кадастрална карта

Инвестиционно предложение „Регламентиране на водовземане за отопление през зимните месеци на Читалище „Просвета“ от отоплителната система на ОДЗ „Радост – Филиал „Снежанка“ (детска градина в с. Баня) за захранване с отработени минерални води на сграда с идентификатор 02693.501.5095.2

Инвестиционно предложение „Регламентиране на водовземане за отопление през зимните месеци на Читалище „Просвета“ от отоплителната система на ОДЗ „Радост – Филиал „Снежанка“ (детска градина в с. Баня) за захранване с

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1″, изграден в поземлен имот с идентификатор 57176.64.44 по КККР на с. Поленица, общ. Сандански, обл. Благоевград”

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1″, изграден в поземлен имот с идентификатор 57176.64.44 по КККР на с. Поленица, общ. Сандански, обл. Благоевград”, с възложител

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 68792.501.412 (УПИ XII, кв. 26 по плана на Стопански двор) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на е. Логодаж, община Благоевград

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 68792.501.412 (УПИ XII, кв. 26 по плана на Стопански двор) по одобрени кадастрална карта

Становище за допустимост на планове, проекти и инвестиционни предложения спрямо ПУРБ(2016-2021) и ПУРН (2016-2021) за инвестиционно предложение „Изграждане на „Водно съоръжение“ с цел водоснабдяване за питейно-битови и противопожарни нужди на обект „Сграда за настаняване на туристи“

Становище за допустимост на планове, проекти и инвестиционни предложения спрямо ПУРБ(2016-2021) и ПУРН (2016-2021) за инвестиционно предложение „Изграждане на „Водно съоръжение“ с цел водоснабдяване за питейно-битови и противопожарни нужди на

Горскостопанска програма (ГСП) на имоти с № 87552.427.14, № 87552.427.29, № 87552.415.3 и № 87552.409.1, землище с. Ярлово, общ. Самоков, обл. София“

Горскостопанска програма (ГСП) на имоти с № 87552.427.14, № 87552.427.29, № 87552.415.3 и № 87552.409.1, землище с. Ярлово, общ. Самоков, обл. София“…/П-01-345-1

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК-1″ в поземлен имот с идентификатор 65365.46.21, м. „Стопански двор” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сапарева баня

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК-1″ в поземлен имот с идентификатор 65365.46.21, м. „Стопански двор” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сапарева

Инвестиционно предложение „Изграждане на гараж за земеделска техника и офис сграда в поземлен имот с идентификатор 52101.1.45 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград” с възложител Д. Чонгов

Инвестиционно предложение „Изграждане на гараж за земеделска техника и офис сграда в поземлен имот с идентификатор 52101.1.45 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово,

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1″ в поземлен имот с идентификатор 49312.22.40 (стар №022040), м. „Пинговица” по КККР на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград“

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1″ в поземлен имот с идентификатор 49312.22.40 (стар №022040), м. „Пинговица” по КККР на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград“,
123... 77