Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Бензиностанция с автомобилна газоснабдителна станция (АГСС), обслужваща сграда с ЗОХ и автомобилен и ТИР паркинг, КТП, изгребни ями, противопожарни резервоари и сондажен кладенец в ПИ 39116.11.199, местност Лаката, град Кочериново

Инвестиционно предложение „Бензиностанция с автомобилна газоснабдителна станция (АГСС), обслужваща сграда с ЗОХ и автомобилен и ТИР паркинг, КТП, изгребни ями, противопожарни резервоари и сондажен кладенец в ПИ 39116.11.199, местност Лаката,

„Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на външно ел.захранване до поземлен имот с идентификатор 35688.55.17 по одобрени КККР на с. Камена

„Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на външно ел.захранване до поземлен имот с идентификатор 35688.55.17 по одобрени КККР на с. Камена, община Петрич, област Благоевград”,

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец за поливане на тревни площи и измиване на площадки, разположени в поземлен имот с идентификатор 62671.171.25, област Кюстендил

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец за поливане на тревни площи и измиване на площадки, разположени в поземлен имот с идентификатор 62671.171.25, област Кюстендил, община Рила, гр. Рила“, с

Инвестиционно предложение „Други стопански дейности, включително съхранение на електроенергия в поземлени имоти с идентификатори 20780.41.19, 20780.41.30, 20780.41.54 и 20780.44.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово

Инвестиционно предложение „Други стопански дейности, включително съхранение на електроенергия в поземлени имоти с идентификатори 20780.41.19, 20780.41.30, 20780.41.54 и 20780.44.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община

Инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в находище „Било“, участък „Било север“ и участък „Било юг“, включени в концесионен контур 1 (118.1 дка) и концесионен контур 2 (22.2 дка), обща концесионна площ (140.3 дка), разположена в землищата на с. Студена и с. Боснек

Инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в находище „Било“, участък „Било север“ и участък „Било юг“, включени в концесионен контур 1 (118.1 дка) и концесионен контур

Инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор №87802.10.102  в местността „Папаз Чаир“ по КК и КР на с. Попови ливади

Инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор №87802.10.102  в местността „Папаз Чаир“ по КК и КР на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“…/П-01-345-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в ПИ 02693.501.413 по одобрени КК и КР на с. Баня и водовземане на минерална вода от Сондаж № 7 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в ПИ 02693.501.413 по одобрени КК и КР на с. Баня и водовземане на минерална вода от Сондаж № 7 от находище на минерална вода

Инвестиционно предложение „Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.171.7, местност Пончина могила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение „Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.171.7, местност Пончина могила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с възложител Лазар

Инвестиционно предложение „Изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводни мрежи и съоръжения на територията на с.Драгичево, община Перник“

Инвестиционно предложение „Изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводни мрежи и съоръжения на територията на с.Драгичево, община Перник“, с възложител община Перник…/П-01-149-1

Инвестиционно предложение  „Реконструкция на довеждащ водопровод от РШ13 до съществуващ водопровод при р. Конска“, гр. Брезник

Инвестиционно предложение  „Реконструкция на довеждащ водопровод от РШ13 до съществуващ водопровод при р. Конска“, гр. Брезник, Община Брезник, с възложител община Брезник…/П-01-147-1

Инвестиционно предложение „Възстановяване и изграждане на геозащитни съоръжения и водостоци за отвеждане на поройните води през масиви 24, 36-39, 49-58 в землището на с. Рибново

Инвестиционно предложение „Възстановяване и изграждане на геозащитни съоръжения и водостоци за отвеждане на поройните води през масиви 24, 36-39, 49-58 в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“ с

Инвестиционно предложение „Реконструкция на преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев – Огняново“ през р. Места, находящ се извън регулация – землище на с. Борово

Инвестиционно предложение „Реконструкция на преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев – Огняново“ през р. Места, находящ се извън регулация – землище на с. Борово, общ. Гоце Делчев и землища

Инвестиционно предложение “Проект за доизграждане на път III-1008 „Струмяни – ГКПП „Клепало“ от км 21+980 до границата с Република Северна Македония

Инвестиционно предложение “Проект за доизграждане на път III-1008 „Струмяни – ГКПП „Клепало“ от км 21+980 до границата с Република Северна Македония, с възложител АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” (АПИ)…/П-01-101-4

„Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електронна съобщителна мрежа на „Вайтъл-и“ ЕООД от с. Катунци, община Сандански

„Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електронна съобщителна мрежа на „Вайтъл-и“ ЕООД от с. Катунци, община Сандански до границата с община Хаджидимово“, област Благоевград в

Инвестиционно предложение „Увеличаване на разрешеното количество вода, добивана от ВС „Ливадите“, находящо се в землището на с. Обидим, община Банско

Инвестиционно предложение „Увеличаване на разрешеното количество вода, добивана от ВС „Ливадите“, находящо се в землището на с. Обидим, община Банско, област Благоевград за питейно-битово водоснабдяване на с. Места, с. Обидим

Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на корекционна стена на р. Кочанска, с дължина 25 м, речно дъно, 2 броя прагове, тротоар и част от улица в обхвата на стената от О. Т. 24 до О. Т. 26, между кв. 26 и кв. 27 по плана на село Кочан

Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на корекционна стена на р. Кочанска, с дължина 25 м, речно дъно, 2 броя прагове, тротоар и част от улица в обхвата на стената от О.

Инвестиционно предложение за осъществяване на „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция и възстановяване на язовир „Земен“

Инвестиционно предложение за осъществяване на „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция и възстановяване на язовир „Земен“, община Земен“ с възложител Община Земен…/П-01-115-1

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане от минерална вода №44/14.10.2020г. от Сондаж № 4ВКП+ КЕИ №13, КЕИ №13а от находище на минерална вода изключителна държавна собственост – № 53 от Приложение № 2 на Закона за водите „Огняново-Гърмен”

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане от минерална вода №44/14.10.2020г. от Сондаж № 4ВКП+ КЕИ №13, КЕИ №13а от находище на минерална вода изключителна държавна собственост – № 53

Инвестиционно предложение „Използване на съществуващ каптиран извор „Раора“ за водоснабдяване на сграда в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70648.173.72 по КККР на гр. Сърница

Инвестиционно предложение „Използване на съществуващ каптиран извор „Раора“ за водоснабдяване на сграда в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70648.173.72 по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, внесено с
123... 44