Становища

Искане за издаване на становище по екологична оценка (ЕО) на „Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 г. – 2027 г.“

Искане за издаване на становище по екологична оценка (ЕО) на „Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 г. – 2027 г.“…П-01-327-1

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на канализация на с. Блажиево и канализация по ул. „Г. С. Раковски“ – гр. Бобошево

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на канализация на с. Блажиево и канализация по ул. „Г. С. Раковски“ – гр. Бобошево, с възложител Крум Маринов – Кмет на община Бобошево…/П-01-305-1

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „ Рехабилитация на Път 111-811 „П-81 -Богьовци-Сливница-Ракита-Брезник-Пали лула“ от км 0+000 до км 8+414 и от км 9+280 до 44+136,17

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „ Рехабилитация на Път 111-811 „П-81 -Богьовци-Сливница-Ракита-Брезник-Пали лула“ от км 0+000 до км 8+414 и от км 9+280 до 44+136,17, с възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“…/П-01-269-4

Инвестиционно предложение “Изграждане на апартаментен хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.14.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение “Изграждане на апартаментен хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.14.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с възложители И.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки    (садкови съоръжения),   монтирани на   място    (на вода),      на понтонна линия (пътека), в язовир Нова Ловча

Инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки    (садкови съоръжения),   монтирани на   място    (на вода),      на понтонна линия (пътека), в язовир Нова Ловча, намиращ се в поземлен имот

Инвестиционни предложения „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 39270.21.77 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград“

Инвестиционни предложения „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 39270.21.77 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград“ и „Жилищно строителство в  поземлен имот

Искане за издаване на становище по екологична оценка (ЕО) на „Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен  регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 г. – 2027 г.“

Искане за издаване на становище по екологична оценка (ЕО) на „Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен  регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 г. – 2027

Инвестиционно предложение за „ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 04279.35.3, местност „Чикуто-Ш.18“ по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение за „ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 04279.35.3, местност „Чикуто-Ш.18“ по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от

Инвестиционно предложение „Хале за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и съхранение на пелети, автокъща, търговски обекти, офиси и автомивка “ в имот № 18366.69.45 местност „Въпата“ по КВС на с. Гърмен

Инвестиционно предложение „Хале за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и съхранение на пелети, автокъща, търговски обекти, офиси и автомивка “ в имот № 18366.69.45 местност „Въпата“ по КВС на

Инвестиционно предложение „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: ПУП /подробен устройствен план/ – ПРЗ / план за регулация и застрояване/ за промяна предназначението на УПИ XV и УПИ XIV, кв.3 по плана на с. Филипово

Инвестиционно предложение „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: ПУП /подробен устройствен план/ – ПРЗ / план за регулация и застрояване/ за промяна предназначението на УПИ XV и УПИ

Инвестиционно предложение: „Корекция на река Глазне от границата на НП „Пирин“ до изградения участък от корекцията (от км 0+340 до сливането на река Дамянишка и река Бъндеришка)

Инвестиционно предложение: „Корекция на река Глазне от границата на НП „Пирин“ до изградения участък от корекцията (от км 0+340 до сливането на река Дамянишка и река Бъндеришка), с възложител община

Инвестиционно предложение „Корекция на дерета на улици между осови точки 12-28 и 181-187 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Корекция на дерета на улици между осови точки 12-28 и 181-187 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител Община Гърмен…/П-01-283-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на капкова напоителна система и сондаж в имот №027001, землище на с. Бегуновци

Инвестиционно предложение „Изграждане на капкова напоителна система и сондаж в имот №027001, землище на с. Бегуновци, община Брезник, област Перник с Възложител ЕТ „НАТУРЕКС ИВАНКА ХРИСТОВА“…/П-01-148-3

Инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 500 броя преживни животни (агнета и ярета) в поземлен имот с идентификатор 77058.12.170, местност Нишанлии, по одбрени КК и КР на гр. Хаджидимово

Инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 500 броя преживни животни (агнета и ярета) в поземлен имот с идентификатор 77058.12.170, местност Нишанлии, по одбрени КК и КР

Инвестиционно предложение „Изграждане на енергийно-ефективно предприятие за отглеждане на зеленчукови култури в контролирана среда и подобряване на енергийната ефективност на съществуваща птицеферма за отглеждане на бройлери в ПИ с идентификатор № 39339.83.63, по кадастралната карта на с. Крайници

Инвестиционно предложение „Изграждане на енергийно-ефективно предприятие за отглеждане на зеленчукови култури в контролирана среда и подобряване на енергийната ефективност на съществуваща птицеферма за отглеждане на бройлери в ПИ с идентификатор

Инвестиционно предложение  „Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ м/у о.т. 40-74 и 41-75 – р.Марево, с. Корница

Инвестиционно предложение  „Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ м/у о.т. 40-74 и 41-75 – р.Марево, с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград”. с възложител Община Гоце Делчев…/П-01-273-1

Инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопански план и план на дейностите по опазване от пожари за горските територии в границите на землищата на град Земен

Инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопански план и план на дейностите по опазване от пожари за горските територии в границите на землищата на град Земен и селата Беренде, Блатешница,

Инвестиционно предложение „Пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение“ в част от площадката на съществуваща база на затвор в с. Самораново

Инвестиционно предложение „Пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение“ в част от площадката на съществуваща база на затвор в с. Самораново, община Дупница,
123... 35