Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.155.129, местност Асаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „СЪМИТ ЛОДЖ БАНСКО“ ООД

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.155.129, местност Асаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско,

Инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с обща инсталирана мощност до 60 kW наземно и върху сграда с идентификатор 69119.61.42.1 по КККР на с.Старчево, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич

Инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с обща инсталирана мощност до 60 kW наземно и върху сграда с идентификатор 69119.61.42.1 по КККР на с.Старчево, община Петрич,

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води – каптиран естествен извор в поземлен имот с идентификатор 61813.750.117 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „НИКОКОП БГ“ ЕООД

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води – каптиран естествен извор в поземлен имот с идентификатор 61813.750.117 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на

Изменение на инвестиционно предложение „Отглеждане на сладководна риба във водоем с площ 20,311 дка, представляващ поземлен имот с идентификатор 39699.13.78, местност Долна Шиявица по одобрените кадастрална. карта и кадастрални регистри на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „ЕЗЕРЕЦ“ ЕООД

Изменение на инвестиционно предложение „Отглеждане на сладководна риба във водоем с площ 20,311 дка, представляващ поземлен имот с идентификатор 39699.13.78, местност Долна Шиявица по одобрените кадастрална. карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение „Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец с дълбочина 10 м в поземлен имот с идентификатор 41112.18.412, находящ се в землището на гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил“ с възложител Т. Тодоров

Инвестиционно предложение „Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец с дълбочина 10 м в поземлен имот с идентификатор 41112.18.412, находящ се в землището на гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил“

Инвестиционно предложение „Жилищно ваканционно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.160.212 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „ПИРИН ЕСТЕЙТ“ООД

Инвестиционно предложение „Жилищно ваканционно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.160.212 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „ПИРИН ЕСТЕЙТ“ООД…./П-01-130-1

Допустимостта на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 12 къщи за гости“ в поземлен имот с идентификатор №70648.143.19, местност „Голяма и Малка Крушица“, по КК и КР на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик, с възложител: „Гранд Базар“ ЕООД

Допустимостта на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 12 къщи за гости“ в поземлен имот с идентификатор №70648.143.19, местност „Голяма и Малка Крушица“, по КК и КР на гр. Сърница, община

Инвестиционно предложение „Изграждане на обект: „Вилна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 41112.83.581 по КК и КР на гр. Кюстендил, местност Страната, община Кюстендил“, с възложител А. Найчов

Инвестиционно предложение „Изграждане на обект: „Вилна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 41112.83.581 по КК и КР на гр. Кюстендил, местност Страната, община Кюстендил“, с възложител А. Найчов…./П-01-189-7

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка на самообслужване“ в поземлен имот с идентификатор № 41112.502.874, находящ се в землището на гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил“, с възложител „АУТО ЗОУН“ ООД

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка на самообслужване“ в поземлен имот с идентификатор № 41112.502.874, находящ се в землището на гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил“, с възложител „АУТО ЗОУН“

Инвестиционно предложение „Строителство на открита кариера за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Благовец“ разположено в землището на с. Лъки и с. Копривлен, община Хаджидимово”, с възложител „ЕТЕ” ЕООД

Инвестиционно предложение „Строителство на открита кариера за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Благовец“ разположено в землището на с. Лъки и с. Копривлен, община Хаджидимово”,
1234... 88