Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №10 хг на Находище на минерална вода „Горна Брезница“, чистене и облагородяване на района около банята, както и изграждане на младежки център за активност на открито в УПИ I, кв. 7А по плана за регулация на с. Горна Брезница

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №10 хг на Находище на минерална вода „Горна Брезница“, чистене и облагородяване на района около банята, както и изграждане на младежки център

Инвестиционно предложение „Поетапно изграждане на завод за зелен водород, чрез електролиза на вода с общ инсталиран капацитет на електролизаторите 100 MW, в поземлени имоти с идентификатори 61813.750.155, 61813.750.148 и 61813.750.2, землище на гр. Разлог“, с възложител „РАЗЛОГ БИОЕНЕРДЖИ” ЕООД.

Инвестиционно предложение „Поетапно изграждане на завод за зелен водород, чрез електролиза на вода с общ инсталиран капацитет на електролизаторите 100 MW, в поземлени имоти с идентификатори 61813.750.155, 61813.750.148 и 61813.750.2,

Уведомление за проект на Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на ТП ДГС „Невестино“

Уведомление за проект на Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на ТП ДГС „Невестино“…/П-01-230-3

План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта в подотдели по ГСП от 2013 г. на ТП ДГС „Невестино“, с възложител ТП Държавно Горско стопанство „Невестино“

План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта в подотдели по ГСП от 2013 г. на ТП ДГС „Невестино“, с възложител ТП Държавно Горско стопанство „Невестино“…/П-01-22-1

Инвестиционно предложение „Обслужване, търговия и жилищна част в поземлени имоти с идентификатори 02676.90.31 и 02676.90.32, местност „Свети Иван“ по одобрените КК и КР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „КРИСТАЛ“АД

Инвестиционно предложение „Обслужване, търговия и жилищна част в поземлени имоти с идентификатори 02676.90.31 и 02676.90.32, местност „Свети Иван“ по одобрените КК и КР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за обезвреждане на странични животински продукти в поземлен имот с идентификатор 04279.147.31, местност „Мутишица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител Т. Ганчева

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за обезвреждане на странични животински продукти в поземлен имот с идентификатор 04279.147.31, местност „Мутишица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имот с идентификатор 61813.775.157, местност „Кулата“, по КК на гр. Разлог“, с възложител „Трага Груп 2022“ ЕООД

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имот с идентификатор 61813.775.157, местност „Кулата“, по КК на гр. Разлог“, с възложител „Трага Груп 2022“ ЕООД…/П-01-258-4

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“ , с възложител „Лозеница 2018“ ООД

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“ , с възложител „Лозеница 2018“

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Тк-1“ изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград” с възложител „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ“ ООД

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Тк-1“ изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград,

Инвестиционно предложение „Изграждане на четириетажна жилищна сграда, заведение за обществено ползване и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.18.8, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „СОС БИЛД“

Инвестиционно предложение „Изграждане на четириетажна жилищна сграда, заведение за обществено ползване и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.18.8, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на

Инвестиционно предложение „Изграждане на “Ферма за отглеждане на животни и склад за съхранение на селскостопанска продукция”, в обхвата на поземлен имот 61813.630.27, местност „Гарата“, землището на град Разлог, община Разлог“, с възложител Г. Бележков

Инвестиционно предложение „Изграждане на “Ферма за отглеждане на животни и склад за съхранение на селскостопанска продукция”, в обхвата на поземлен имот 61813.630.27, местност „Гарата“, землището на град Разлог, община Разлог“,

Инвестиционно предложение „Почистване на речните корита в границите на регулационния план на населените места – с. Каменица, с. Добри лаки и с. Раздол, община Струмяни, област Благоевград“ с възложител Община Струмяни

Инвестиционно предложение „Почистване на речните корита в границите на регулационния план на населените места – с. Каменица, с. Добри лаки и с. Раздол, община Струмяни, област Благоевград“ с възложител Община

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлени имоти с идентификатори 00014.77.19 и 00014.77.20, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложители З. Бакибашева и М. Бакибашев

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлени имоти с идентификатори 00014.77.19 и 00014.77.20, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложители

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот №104.207 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид“, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“ с възложители С.  Шумаров и В.  Шумарова

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот №104.207 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид“, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“ с възложители С. 

нвестиционно предложение „ПУП изм. на ПЗ за делба и изграждане на еднофамилни жилищни сгради за поземлен имот с идентификатор 00134.6.23, местност „Чуката“ по КК на с.Изгрев, общ. Благоевград„, с възложители Г.  Бадински и Е. Бадинска

Инвестиционно предложение „ПУП изм. на ПЗ за делба и изграждане на еднофамилни жилищни сгради за поземлен имот с идентификатор 00134.6.23, местност „Чуката“ по КК на с.Изгрев, общ. Благоевград„, с възложители

„Подробен Устройствен План-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот (ПИ) №209 по плана на новообразуваните имоти с. Студена, местност „Бугьовец” Община Перник“, с възложител Р. Спасова

„Подробен Устройствен План-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот (ПИ) №209 по плана на новообразуваните имоти с. Студена, местност „Бугьовец” Община Перник“, с възложител Р. Спасова…./П-01-12-1
1234... 82