Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-47/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-47(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120064/26.09.2016 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-47/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-47(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-46/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-46(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120066/26.09.2016 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-46/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-46(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-48/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-48(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120067/26.09.2016 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-48/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-48(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване

Заявление с вх. № РР-07-21/13.07.2022г. на БДЗБР, постъпило от „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД – гр. Рила, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Заявление с вх. № РР-07-21/13.07.2022г. на БДЗБР, постъпило от „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД – гр. Рила, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел на заявеното ползване – Реконструкция

Публично обявление на заявление от Кметът на община Гърмен с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42170514/12.07.2022 г.

Публично обявление на заявление от Кметът на община Гърмен с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42170514/12.07.2022 г., издадено от

Публично обявяване на заявление от управителя на„МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ООД, с. Мурсалево за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от управителя на„МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ООД, с. Мурсалево за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-25_Обявление  /., РР-07-25_писмо

Публично обяваление на зачвление с вх. № РР-08-2/12.08.2022г. на БД ЗБР, коригирано със Заявление с вх. № РР-08-2(6)/04.11.2022г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води

Заявление с вх. № РР-08-2/12.08.2022г. на БД ЗБР, коригирано със Заявление с вх. № РР-08-2(6)/04.11.2022г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, чрез съществуващи

Коригирано съобщение за публично обявяване на заявление, подадено от управителя на ,,КОЛИЙН“ ООД, гр. Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Коригирано съобщение за публично обявяване на заявление, подадено от управителя на ,,КОЛИЙН“ ООД, гр. Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510239/30.06.2008 г

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510239/30.06.2008 г., издадено от директора на БД ЗБР…/РР-17-8-1_Съобщение

Заявление с вх. №РР-06-6/05.07.2022 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ „НАТУРЕКС – ИВАНКА ХРИСТОВА“, гр. Брезник, община Брезник, област Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Заявление с вх. №РР-06-6/05.07.2022 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ „НАТУРЕКС – ИВАНКА ХРИСТОВА“, гр. Брезник, община Брезник, област Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление с вх. №РР-17-89/03.11.2021 г., подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване по заявление с вх. №РР-17-89/03.11.2021 г., подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни

Откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110156/15.11.2016 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-61/13.10.2022 г., коригирано с вх. №РР-16-61(4)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510063/28.03.2007 г

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510063/28.03.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-90/27.03.2012 г., издадени от

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510551/30.03.2018 г.

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510551/30.03.2018 г., издадено

Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от „ВИКТОРИО“ ЕООД, гр. Рудозем за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/ РР-05-24_Съобщение;  РР-05-24-11_Писмо

Публично обявяване по заявление от община Брезник за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от община Брезник за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-05-13-7
123... 19